Senast ändrad: 2009-04-24
Godkänd: 2009-04-24

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer och läsperioder hämtas från KTHs regelverk.

Hänvisning till läsårsindelning(KTHs regelverk)

Utbildningens upplägg

Programmet omfattar ett års heltidsstudier. Utbildningen ges på heltid, halvtid eller kvartstid. Halvtidsstudier är både avsett för yrkesverksamma och som en studievarvad start på en arbetsplats. 

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

De obligatoriska kurserna omfattar 36 hp, varav 15 hp är ett examensarbete.
De alternativa kurserna omfattar 24 hp, och skall vara en fördjupning inom det område som studenten valt i sin grundutbildning alternativt en breddning inom ytterligare maskintekniskt område. För att möjliggöra breddning får högst 9 hp av de alternativa kurserna bytas till kurser på grundnivå.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs enligt KTHs anvisningar.

I och med studieanmälan har teknologen anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för teknologen att:

- terminsregistreras
- kursregistreras
- få resultat inrapporterade
- få möjlighet till att få studiemedel från CSN 

I samband med utbildningens start görs val av alternativa kurser inför närmast liggande studieperiod. Varje studerande skall vid första schemalagda undervisningstillfället signera en kurs­registrerings­­­­­­lista. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till kursansvarig.

Det ligger på den studerandes ansvar att se till att eventuella förkunskaper från tidigare kurs inom utbildningen uppnåtts inför ny kurs. Information om förkunskapskrav finns i respektive kursplan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en termin. Beviljat studieuppehåll ger den studerande rätten att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehållet får den studerande göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjad kurs. Ansökan om studieuppehåll lämnas till studievägledare, som beviljar eller avslår ansökan. När den studerande avser att återuppta studierna skall en studieanmälan göras enligt ovan.

Tillgodoräknanden

Teknolog har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk.

Utlandsstudier

Teknologer på programmet har möjlighet att utföra examensarbetet utomlands.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng på avancerad nivå. 

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 24 hp samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser som berör examensarbetets innehåll.
  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator.
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under vårterminen.
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation.
  • Handledare utses av examinator/ programansvarig.

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk.

Examen

För att avlägga Teknologie magisterexamen, eng. Master of Science (1 year), krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 60 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk.