Senast ändrad: 2009-04-24
Godkänd: 2009-04-24

Programmet omfattar 60 högskolepoäng, vilket motsvarar 1 års heltidsstudier . 

Utbildningens nivå är i huvudsak på avancerad nivå. Utbildningen ges i huvudsak på svenska. Vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska. Av dessa är tre, 21 hp, samt examensarbetet, 15 hp obligatoriska. Resterande kurser inalles 24 hp är alternativa kurser inom två spår, dessa kurser väljs utifrån den studerandes inriktning i grundutbildningen.