Senast ändrad: 2013-03-22
Godkänd: 2013-03-22

1. Tidigare studier

Avslutad kandidatexamen, som motsvarar en svenskt kandidatexamen (180 hp), från ett universitet som erkänns av regeringen eller ackrediteras av annan erkänd organisation. En kandidatexamen i naturvetenskap eller teknik krävs för de flesta program (se respektive programbeskrivning). Sökande antagna till längre tekniska utbildningar och som har genomgått kurser motsvarande 180 hp, kommer att bedömmas från fall till fall.

2 Särskild behörighet
Kandidatexamen i datavetenskap eller motsvarande. Kurser med matematik, informationsteknik eller datavetenskap motsvarande minst 90 hp högskolepoäng.

Den särskilda behörigheten kan bedömas som icke uppfyllda om;
-studentens genomsnittliga betyg ligger i den nedre tredjedelen, över godkänd nivå, av den betygsskala som tillämpats
-den institution som utfärdat examen inte anses uppfylla godtagbar kvalitet av myndigheterna i det land där institutionen är belägen
-examen inte uppfyller kraven för antagning till motsvarande magisternivå i det land där examen utfärdats.

3. Språkkrav
Goda kunskaper i engelska skrift och tal, motsvarande Eng B. Sökande måste kunna styrka sina kunskaper i engelska. KTH accepterar

TOEFL pappers baserad test, total of 575, 4.5 skrivdelen

TOEFL internet baserad test, total of 90, 20 skrivdelen

IELTS lägst poäng 6.5, ingen del under 5.5 (endast akademiska studier godkäns)

Engelska tester utförs för sökande som tidigare haft engelska som undervisningsspråk (minst 3 års heltidsstudier högskolestudier).
Kunskaper i engelska kan beaktas i urvalsprocessen.

4. Urvalsprocessen
Studenter som söker mer än ett mastersprogram på KTH ska placera programmen i prioritetsordning. Den sökande kommer bara att bli antagen till ett av programmen, enligt  den prioritering som angies i ansökan. Flera ansökningar kommer inte att accepteras.
En programkommitté utvärderar kandidaterna i enligt följande kriterier ( kriterierna anges i den ordning av betydelse - de viktigaste kriterierna först):
1. utvärdering av universitet (endast för utländska studenter)
2. betyg från tidigare studier
3. studiemotivation
4. meritvärde
5. referenser
De särskilda kraven kan komma att bedömas som inte uppfyllda om
1. det genomsnittliga betyget i den nedre tredjedelen av den betygsskala som tillämpas (över godkänd nivå)
2. den högskola som utfärdat examen inte anses uppfylla godtagbar kvalitet av myndigheterna i det land där institutionen är belägen
3. examen i fråga ej är behörighetsgivande för antagning till motsvarande avancerad nivå i det land där examen utfärdats