Senast ändrad: 2017-02-02
Godkänd: 2017-02-02

Utbildningens upplägg

Programmet är ett tvåårigt, varje år består av fyra perioder.

  • Period 1: september/oktober
  • Period 2: november/december
  • Period 3: januari/februari
  • Period 4: mars/april/maj

Varje kurs i programmet erbjuds i en viss period.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

60 hp måste erhållas från obligatoriska kurser (detta inbegriper examensarbete) och 60 hp kan erhållas från valbara kurser. Programmet erbjuder två specialiseringsspår: programvaruteknik och säkerhet. Bland de valbara kurserna för dessa spår måste fyra kurser (30 hp) för varje spår läsas.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Alla som är antagna till ett program på KTH ska ha en terminsregistrering för de terminer man studerar. För nyantagna studenter görs terminsregistreringen i samband med den obligatoriska inskrivningen. För de efterföljande terminerna på programmet ska den studerande själv göra sin terminsregistrering via Personliga menyn på www.kth.se. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Kurser väljs av studenten terminen innan de undervisas.

Student som terminregistrerats anses som förväntade studenter till valda kurser. Student anmäler sin medverkan i en enskild kurs till ansvarig lärare för kursen i början av kursen. Student anmäler eventuella avbrott i sina studier till ansvarig lärare för kursen.

En student får börja det andra studieåret, efter uppflyttning. Villkoret för uppflyttning till det andra året är att 45 hp är avklarade från det första året.

Tillgodoräknanden

Hänvisning till KTH:s policy som återfinns i KTH:s regelverk:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/policy-for-tillgodoraknande-av-hogskoleutbildning-inklusive-bedomning-av-reell-kompetens-1.27200.

Utlandsstudier

Kurserna bör följas vid KTH. Examensarbetet kan utföras vid ett universitet eller företag i annat land.

Examensarbete

I examensarbetet ska studenten visa att han/hon kan lösa ett givet mönster eller forskningsproblem till stor del på egen hand, med begränsad vägledning från den handledande läraren. Den studerande skall själv planera hur man ska hantera uppgiften, bedöma vilka svårigheter som finns i de enskilda stegen, kunna göra en realistisk tidsplan för projektet, identifiera hinder och problem och föreslå förändringar av den ursprungliga uppgiften eller planera om det anses nödvändigt.

Den studerande skall visa att han/hon kan hitta relevant, relaterat arbete i litteraturen och sätta sitt eget arbete i perspektiv till annat arbete. Om projektet omfattar design av hårdvara eller mjukvara skall studenten att kunna visa riktigheten i konstruktionen. Relevanta experiment måste utformas och genomföras så att han/hon kan dra entydiga och användbara slutsatser. Slutligen skall projektet beskrivas på ett välstrukturerat sätt i en rapport och en presentation.

Förutsättningen för att starta examensarbetet är att 60 hp obligatoriska eller valbara kurser inom det valda spåret är avklarade.

Specifika direktiv och kriterier för betyg finns på examensarbetets kursplan.

Examen

Masterexamen uppnås efter avslutade kurser och avhandling med totalt minst 120hp. Examen benämns "Teknologie Masterexamen", på engelska "Degree of Master of Science (två år)".

Examen utfärdas efter ansökan från den studerande. Ansökan om examen görs via personliga menyn på www.kth.se.