Senast ändrad: 2014-09-11
Godkänd: 2014-09-11

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer, läsperioder finns i KTHs regelverk. www.kth.se.

Utbildningens struktur

Utbildningen inleds med ett gemensamt kurspaket som ger en solid bas för de tre specialiseringarna –Hållbar Energianvändning, Hållbar kraftproduktion, och Solenergi – som ges huvudsakligen under termin 2.
Den tredje terminen innehåller fördjupade studier inom energiområdet med ett forskningsförberedande perspektiv.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete under termin 4.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Kursanmälan och terminsregistrering

En förutsättning för att få delta i studierna är att den studerande varje vår och höst gör en anmälan till kurser inför kommande termin, kursanmälan görs via www.antagning.se, mellan den 1 och 15 november respektive 1 och 15 maj. Dessutom ska den studerande göra en terminsregistrering i anslutning till varje terminsstart via ”Mina sidor” på www.kth.se.

Kursanmälan
Anmälan till kurser inom programmet gör studenten inför varje termin enligt KTHs centrala anvisningar.

Val av spår

Val av spår genomförs i form av anmälan till kurser inför termin 2. Ingen platsbegränsning

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Studenter som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser från nästa årskurs. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskrav.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk.

Utlandsstudier

Det finns ett flertal möjligheter att åka på utlandsutbyte inom programmet, t.ex. mellan åk 1 och 2 eller för examensarbete. Vissa utbyten kan ske med hjälp av stipendier, t.ex, Minor Field Studies.

Examensarbete

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk, www.kth.se. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna ska vara avklarade innan examensarbetet påbörjas.

Examen

För att avlägga Teknologie masterexamen inom huvudområdet maskinteknik (eng. Degree of Master of Science (Two Years)) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.