Senast ändrad: 2019-03-13
Godkänd: 2019-03-13

Utbildningens upplägg

Huvudområdet teknik och hälsa är tvärvetenskapligt till sin karaktär där kunskaper och praktiker från olika ämnes- och vetenskapsområden förenas. Undervisningen i programmet utgår ifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på socioteknik, det vill säga samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO). Med anledning av programmets tvärdisciplinära karaktär sker utbildningens succesiva fördjupning inom huvudområdet i två inriktningar:

 • Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (Work Environment Engineering, WEE)

 • Ergonomi och människa, teknik organisation (Human Factors and Ergonomics, HFE)

  Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (WEE) inkluderar fördjupningar i teknisk och fysisk arbetsmiljö samt organisering och ledning av arbetsmiljöarbete. Inriktningen ger en successiv fördjupning av kunskaper i arbetsmiljöledning med fokus på den tekniska arbetsmiljön, från arbetets organisering, via förändringsarbete och riskanalys till den tekniska arbetsmiljöns ekonomiska effekter på verksamheten. På motsvarande sätt kan produkters ergonomiska utformning optimeras utifrån de ekonomiska konsekvenserna. Denna inriktning är utformad för att möta regeringens och företagshälsovårdsdelegationens direktiv om utbildning av arbetsmiljöingenjörer på avancerad nivå. Efter genomfört program erhåller studenten kompetens som arbetsmiljöingenjör (Work Environment Engineering).

  Ergonomi och människa, teknik organisation (HFE) utgår från definitionen av ergonomi, såsom den är formulerad av International Ergonomics Association (IEA). Från denna inter­nationella definition framgår det att disciplinen i grunden är ett tekniskt ämnesområde som har konstruktion och design av arbetsplatser, arbeten, produkter och system som sin huvudsakliga uppgift. Efter genomfört program erhåller studenten kompetens som Human Factors-specialist/ ergonom (Human Factors and Ergonomics).

Undervisningen sker delvis på distans, och i form av blended learning. Delvis på distans innebär att undervisning i de flesta kurser genomförs på campus, fyra till fem dagar, ungefär var tredje vecka. Däremellan arbetar studenten självständigt eller i grupp med projekt och e-learning aktiviteter. I vissa kurser som samläses med andra program vid KTH kan under­visningen på campus komma att genomföras mer regelbundet än vad som anges ovan. Genom projektarbeten och slutligen examensarbetet får studenten träna sig i att integrera de förvärvade kunskaperna och erfarenheterna från huvudområdets olika kurser.

Under det första året väljer studenterna ett av två spår för att få kompetens som arbetsmiljö­ingenjör (Work Environment Engineering) alternativt Human Factors-specialist/ ergonom (Human Factors and Ergonomics). År ett kan om så önskas avslutas med ett 15 hp examens­arbete, vilket ger möjlighet till magisterexamen. År två består av ämnesfördjupningar inom områdena arbetsmiljöarbete och produktutveckling, ergonomi och Human Factors, samt utformning av fysisk och organisatorisk arbetsmiljö.

Årskurs 1

Under det första läsåret är följande kurser, som alla omfattar 7,5 hp, obligatoriska för samtliga studenter:

 • Occupational Safety and Health Management and Change

 • Work Environment Economics

 • Theory and Methodology of Science with Applications

 • System safety and risk management

  I respektive inriktning är därutöver under år ett nedanstående kurser obligatoriska.

  Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (Work Environment Engineering, WEE):

 • Evaluation and Measures of the Physiological and Acoustic Work Environment, 7,5 hp

 • Evaluation and Measures of the Physical and Chemical Work Environment, 15 hp

  Ergonomi och människa, teknik organisation (Human Factors and Ergonomics, HFE)

 • Prevention of musculoskeletal disorders, 7,5 hp

 • Cognitive Ergonomics, 7,5 hp

  Årskurs 2

  Under år 2 ges följande villkorligt valfria kurser, som alla omfattar 7,5 hp, för båda inriktningarna:

 • Ergonomics in Product Development

 • Planning and design of Work Environments

 • Ergonomics, Human Factors and Patient Safety

  Minst två av dessa kurser ska läsas.

  Vårterminen år två består av ett examensarbete om 30 hp. Det kan utföras individuellt eller i grupp om två studenter.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se. 

Vissa av de valfria kurserna kan ha platsbegränsning för antalet deltagare. Urval av sökande sker då enligt i första hand antal avklarade poäng inom programmet och i andra hand betyg.

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTH:s webbplats.

Utlandsstudier

Studenter i programmet Teknik, arbete och hälsa har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Kurserna som läses utomlands ska då antingen motsvara de obligatoriska kurserna inom programmet eller kunna passa in som valfria kurser så att programmets struktur bibehålls och utbildningsmål uppnås. Det är även möjligt att göra examensarbetet utomlands.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och utförs under år två, läsperioderna tre och fyra. Examensarbete ska göras inom studentens specialområde inom teknik, arbete och hälsa. Det kan utföras vid ett företag, organisation eller vid en forskande institution (KTH eller annat universitet). Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. Betygsättningen är pass eller fail, betygskriterier redovisas i aktuell kursplan.

Examen

För att avlägga masterexamen inom huvudområdet teknik och hälsa (Master of Science) krävs godkänt betyg i samtliga kurser i den studerandes studieplan. Studieplanen skall omfatta 120 högskolepoäng varav ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

Studenten ansöker själv om examen online via KTH:s webb.