Senast ändrad: 2019-03-13
Godkänd: 2019-03-13

Programmet syftar till att utifrån perspektiven hållbart arbete och verksamhetsnytta ge en djupare förståelse för samspelet mellan människa, teknik, och arbetsorganisation. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i proaktivt och verksamhetsintegrerat arbetsmiljö­arbete, samt utformning och analys av arbetsmiljöer. Inom ramen för utbildningen ges för­djupade kunskaper inom kursernas ämnesområden fysisk, kognitiv och organisatorisk ergonomi. De kunskaper och färdigheter studenten får i utbildningen är direkt applicerbara för arbete med verksamhetsutveckling med fokus på förbättringsarbete och ett hållbart arbetsliv.

Efter avslutad utbildning ska studenten utifrån en systemsyn aktivt kunna påverka och bedriva förbättrings- och utvecklingsarbete inom området teknisk arbetsmiljö. Studenten får kun­skaper i riskbedömningsmetoder, säkerhetsarbete och projektledning inom produktion och produktutveckling. Utbildningen ger en god grund för forskarstudier inom huvudområdet teknik och hälsa.

Kunskap och förståelse

Efter avslutade programstudier ska studenterna ha kunskap om och förståelse för:

 • Hur ett konsultativt och förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs.

 • Hur arbeten, arbetsaktiviteter och arbetsorganisation kan analyseras och utformas på ett sätt som främjar det goda arbetet och inkluderar säkerhet, hälsa och välbefinnande för individen.

 • Det effektiva arbetsmiljöarbetets inverkan på kvalitet, produktivitet och affärsnytta för en organisation eller företag.

 • Hur projekt och förändringsprocesser inom arbetsmiljöområdet kan drivas, utifrån ergonomiska och systemteoretiska perspektiv.

 • Hur bedömningar och analyser av den fysiska arbetsmiljön kan genomföras.

 • Arbetsmarknadens parter och intressenter, samt aktuella och gällande regelverk inom området arbetsmiljö.

 • Den egna yrkesrollens krav på kompetens och oberoende, i förhållande till såväl den egna organisationens som kundens/beställarens organisation. I det ingår även att vid behov kunna hänvisa ärenden till övriga specialister.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutade programstudier ska studenterna på individuell basis förvärva färdigheter och förmåga så att de självständigt kan:

 • Arbeta utifrån en helhetssyn på människor i arbete och samspelet mellan individer, teknik och arbetsorganisation.

 • Aktivt leda, alternativt beställa, åtgärder för förbättring av den tekniska arbetsmiljön.

 • Leda och genomföra projekt kring utveckling och förbättring av ergonomi avseende samspelet mellan människa, teknik och arbetsorganisation.

 • Genomföra arbetsmiljöutredningar, inklusive bedömningar och analyser av mätningar, med syfte att värdera risker och förbättra den tekniska och organisatoriska arbetsmiljön.

 • Kommunicera resultat muntligt och skriftligt med olika målgrupper/intressenter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutade programstudier ska studenterna:

 • Genom en helhetssyn på det tekniska arbetsmiljöarbetet, innefattande systemutfall som kvalitet och produktivitet samt med gott yrkesetiskt förhållningssätt, medverka till att skapa ett hållbart arbetsliv utifrån såväl arbetsmiljömässiga som sociala och ekonomiska perspektiv.

 • Förvärva ett förhållningssätt som bygger på vetenskaplig grund inom ämnesområdet och som är professionsöverskridande.

  Utöver ovanstående, gäller de mål som är formulerade i högskoleförordningen om generella examina på magister- respektive masternivå.