Utbildningens genomförande

Masterprogram, teknisk mekanik (TTEMM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2017-11-28
Godkänd: 2017-11-28

Utbildningens upplägg

Läsåret börjar i slutet av augusti/början av september och avslutas i slutet av maj/början av juni. Året är uppdelat på fyra läsperioder. Läsperioderna är ungefär 7 veckor långa, eller minst 33 läsdagar, och avlutas med en tentamensperiod. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges fyra omtentamensperioder; före jul, i april, i början av juni och en i augusti direkt före första läsperioden för läsåret. Läsåret innehåller 40 veckor. Undervisning kan, om nödvändigt, schemaläggas utanför läsåret.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen är kursbaserad och kursdelen motsvarar 90 hp (examensarbetet är 30 hp på avancerad nivå). Varje spår börjar med grundkurser, som måste väljas om motsvarande kurser inte ingår i den studerandes kandidatexamen. De grundläggande kurserna för varje spår finns i bilaga 1.

De obligatoriska kurserna motsvarar mellan 21,5 och 37,5 hp beroende på valt spår. Detta lämnar mellan 52,5 och 68,5 hp för valbara kurser. Den första delen av de valbara kurserna måste vara på avancerad nivå och väljs från listan av kurser i bilaga 1. Tillsammans med de obligatoriska kurserna skall denna del av de valbara kurserna uppgå upp till minst 70 hp. Valet av valbara kurser från förteckningen i bilaga 1 är inte helt fritt, eftersom varje spår har en pool av fyra till sex kurser och minst en av dessa kurser måste väljas. Resterande del av de valbara kurserna, högst 20 hp, får väljas mer fritt, men en valbar kurs får inte likna en kurs redan finns med i en tidigare examen.

Listan över obligatoriska och valbara kurser ingår i bilaga 1.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg för examensarbeten.

Villkor för deltagande i utbildningen

Efter registrering på programmet ska varje student välja ett av tre spår: Strömningsmekanik, Hållfasthetslära eller Ljud och vibrationer. Byte av spår rekommenderas inte efter 15 september i första perioden av den första terminen.

Minst 45 hp måste slutföras under det första läsåret, inklusive omtentamensperioden i augusti, för att studenten ska bli uppflyttad till andra årskursen på programmet.

Kursanmälan

Kursanmälan görs av alla programstudenter via www.antagning.se, 1-15 november/1-15 maj inför kommande termin.

Terminsregistrering

Programstudenter ansvarar för att göra terminsregistrering inför varje termin. Detta görs via ”Personliga menyn”, KTHs hemsida, under en begränsad period vid varje terminsstart. Terminsregistrering innebär att studenten är aktiv och möjliggör resultatregistrering.

Tillgodoräknanden

Under särskilda förhållanden, och i samråd med programansvarige, kan poäng för tidigare studier tillgodoräknas enligt KTH:s policy för tillgodoräkning.

Utlandsstudier

Senare del av programmet och/eller examensarbetet kan förläggas utomlands i enlighet med KTHs riktlinjer för studentutbyte.

Examensarbete

Ett examensarbete om 30 hp på avancerad nivå genomförs i slutet av utbildningen (oftast den fjärde terminen). Syftet med projektet är att låta studenten studera ett problem mer ingående än vad som är möjligt i kurserna. Arbetet kan genomföras på KTH eller i näringslivet, i Sverige eller utomlands.

Studenten måste själv aktivt söka efter ett lämpligt examensarbete; men KTH kan ge viss hjälp med information om lämpliga personer att kontakta. För att få påbörja ett examensarbete, måste en student ha avlutat minst 60 högskolepoäng inom programmet.

Val av examensarbete måste godkännas av programansvarig.

Examensarbetet betygsätts med P / F.

Examen

För att avlägga Teknologie masterexamen krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 hp vari ingår ett examensarbete omfattande 30 hp.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.

Ansökan om examen

När utbildningen är avslutad ansöker man om en examen. Studenter ansöker om examen via personliga menyn på www.kth.se