Senast ändrad: 2020-09-10
Godkänd: 2020-09-14

Utbildningens upplägg

Läsåret börjar i slutet av augusti/början av september och avslutas i slutet av maj/början av juni. Året är uppdelat i fyra läsperioder, två på hösten och två på våren. Läsperioderna är ungefär 7 veckor långa och avlutas med en tentamensperiod. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges fyra omtentamensperioder; före jul, i april, i början av juni och en i augusti direkt före första läsperioden för läsåret. Läsåret innehåller 40 veckor. Undervisning kan, om nödvändigt, schemaläggas utanför läsåret.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Programmet består av tre typer av kurser: obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser. Kurslistor för de olika programspåren ges i bilaga 1. De obligatoriska kurserna uppgår till ca 25 poäng för varje spår, och de villkorligt valfria kurserna uppgår till ca 70 högskolepoäng. Ur listan över villkorligt valfria kurser ska studenterna välja kurser som uppgår till minst 25 högskolepoäng. De valfria kurserna kan väljas från alla kurser som anges för alla spår, eller, alternativt, kan eleverna föreslå andra, icke-listade, kurser som passar in med det valda spåret. Valet av valfria kurser måste godkännas av programansvarig.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg för examensarbeten.

Villkor för deltagande i utbildningen

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Kursanmälan

Kursanmälan görs via www.antagning.se, mellan den 1 och 15 november respektive 1 och 15 maj om inte annat anges.

Kursregistrering

Studenten ansvarar för att göra kursregistrering varje termin. Detta görs via ”Personliga menyn” på KTHs hemsida under en begränsad period. Kursregistrering innebär att studenten är aktiv och kan examineras.

Tillgodoräknanden

Under särskilda förhållanden, och i samråd med programansvarige, kan poäng för tidigare studier tillgodoräknas enligt KTH:s policy för tillgodoräkning.

Utlandsstudier

Det finns möjlighet till studentutbyte under utbildningen inom ramen för befintliga avtal.

För mer information och rekommendation om lämplig termin för utbytesstudier hänvisas studenten till programmets internationella handläggare.

Examensarbete

Syftet med examensarbetet är att utveckla studentens förmåga att självständigt genomföra och rapportera ett arbete samt att studera ett problem mer ingående än vad som är möjligt i kurserna.

Examensarbetet motsvarar 30 hp på avancerad nivå, eller omkring en termins heltidsstudier. Det kan genomföras antingen på KTH, annat universitet, forskningsinstitut eller i industrin, eller en kombination av några av dessa. Examensarbetet sammanfattas i en skriftlig rapport och redovisas muntligt vid ett seminarium. Examensarbetet kan inledas om

  • studenten har en överenskommelse med en examinator inom ämnesområdena som ingår i programmet

  • kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda

Studenten måste själv aktivt leta efter lämpligt examensarbete. KTH kan endast ge viss vägledning när det gäller att hitta lämpliga kontaktpersoner. Valet av examensarbetet måste godkännas av programansvarig.

Examensarbetet betygsätts med P / F.

Examen

För att avlägga Teknologie masterexamen inom teknisk fysik (eng. Degree of Master of Science in Engineering Physics (120 högskolepoäng)) krävs godkänt betyg i samtliga kurser inom programmet samt att studentens kursval är i överensstämmelse med programmets mål. Studierna ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.