Senast ändrad: 2020-09-10
Godkänd: 2020-09-14

Det övergripande målet med mastersprogrammet i teknisk fysik är att utbilda ingenjörer med djupa ämneskunskaper inom fysik samt med tillräckligt djupa kunskaper inom andra relevanta områden, så att de kan medverka vid utvecklingen av framtidens teknologiområden. De fysik- och matematikkunskaper som erhålls inom programmet lämpar sig särskilt väl för att arbeta med avancerat utvecklingsarbete inom industrin eller för att fortsätta med doktorandstudier. Beroende på intresse, kan studenterna välja att specialisera sig inom en rad olika områden.

Kunskap och förståelse

Med en examen från mastersprogrammet i teknisk fysik ska studenten

 • visa ett brett kunnande inom fysik
 • visa ett djupt kunnande inom minst ett av fysikens delområden samt visa ett djupt kunnande om den vetenskapliga metodik som används inom detta delområde
 • vara väl förberedd för fortsatta studier mot en doktorsexamen i fysik eller ett fysik-närliggande ämne.
 • vara väl förtrogen med avancerade metoder för problemlösning

Färdigheter och förmågor

Med en examen från mastersprogrammet i teknisk fysik ska studenten

 • visa förmåga att tillämpa fysikaliska och matematiska metoder för att lösa tekniska problem, även om dessa är komplexa och innefattar begränsad information
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera fysikaliska problem, välja adekvata lösningsmetoder samt dokumentera resultaten på ett korrekt sätt för att därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
 • visa förmåga att i olika sammanhang både muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och de bakomliggande argumenten
 • ha erfarenhet av att söka information från olika källor
 • ha erfarenhet av grupparbete och samverkan inom en grupp
 • visa förmåga att använda sig av ny information för att utveckla nya färdigheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Med en examen från mastersprogrammet i teknisk fysik ska studenten

 • visa en ansvarsfull inställning till användning och missbruk av vetenskap
 • kunna ta korrekt hänsyn till etiska, samhälleliga och hållbarhetsaspekter när så erfordras
 • inse vikten av att ge erkännande till tidigare bidrag och kunskaper inom ett forskningsområde
 • visa förmåga att kunna ta ett eget ansvar för sin fortsatta kunskapsutveckling