Senast ändrad: 2013-10-01
Godkänd: 2013-10-01

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder.

För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till http://www.kth.se/student/schema.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Kursanmälan/terminsregistrering

En förutsättning för att få delta i studier vid KTH är att studenten inför varje ny termin gör en kursanmälan och terminsregistrering.

Kursregistrering        

Registrering på kurs förutsätter kursval i Ladok. Kursvalet görs antingen via kursvalsrutinen på webben eller via studentens utbildningskansli. Registrering på kurs görs av den kursgivande institutionen. Vid avbrott på kurs ska studenten meddela kursgivande institution detta.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se.

Utlandsstudier

Inom programmet erbjuds möjlighet till utbytesstudier. För att vara behörig för utbytesstudier inom ramen för något utbytesavtal som finns med utländska universitet skall studenten vara inskriven vid KTH, avklarat minst två års högskolestudier samt ligga i fas med sina studier.

Urvalet baseras på viktat medelbetyg på obligatoriska kurser.

För mer information hänvisas till KTH:s regelverkhttp://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/utbytesstudier

Examensarbete

Ett examensarbete (30 hp) är obligatoriskt för att slutföra en masterexamen på KTH. Studenten kan välja examensarbetets inriktning från listan i bilaga 1. Förutsättningen för att starta examensarbetet är att studenten har avslutat programmets kurser motsvarande 60 högskolepoäng. Ytterligare detaljer för hur examensarbetet skall utföras finns i KTHs regelverk.

Examen

För examen krävs godkänt betyg i kurser omfattande 120 högskolepoän, varav följande ska ingå:

  • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå inom master programmet (inklusive 30 högskolepoäng examensarbete) och ytterligare minst 15 högskolepoäng inom valfritt teknikområde;
  •  högst 15 hp helt valfria kurser;
  • godkänd kurs i förskningsmetodik och vetenskapsteori

I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i samhällsbyggnad. Bland annat ska en civilingenjörsexamen omfata matematisk-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng.

Ansökan om examen

Ansökan om examen lämnas in till utbildningskansliet (studievägledningen).

Information om handläggning och vilka dokument som ska lämnas in vid ansökan finns att läsa om under länken: http://www.kth.se/student/examen