Senast ändrad: 2013-10-01
Godkänd: 2013-10-01

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2013-2014. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2. Se alltid www.kth.se/utbildning om information om senast fastställda utbildningsplan.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning skall studenten:

  • ha kunskap om insamling, strukturering, lagring, analys och visualisering av geografisk och transportdata.
  • ha kunskap om analys, planering, utvärdering och drift av transportsystem och andra urbana och regionala fenomen på olika rumsliga nivåer.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad utbildning ska studenten ha förvärva praktiska färdigheter för att:

  • bearbeta mätdata med hjälp av lämpliga matematiska verktyg
  • strukturera och visualisera geografiska data med hjälp av informationsteknik
  • modellera transport eller geospatiala fenomen med lämpliga verktyg för beslutsstöd
  • lösa komplexa problem och presentera beslutsunderlag för beslutsfattare och allmänheten.

Programmet syftar också till att hjälpa studenten att utveckla förmågan att bedriva självständig, vetenskaplig forskning genom kritisk analys och syntes. Studenten kommer att få utbildning i vetenskaplig kommunikation och presentation, både muntligt och skriftligt. Studenten kommer också att lära sig att arbeta i projektform och i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:

  • välja rätt metod för datainsamling och analys i enlighet med kraven i det givna problemet
  • utvärdera möjligheter och begränsningar av beslutsstödsverktyg och dess tillämpningar inom olika vetenskapliga och tekniska områden
  • identifiera behov av nya eller vidareutveckla befintliga metoder, tekniker och algoritmer som används i processen för insamling, lagring, analys och visualisering av geografisk och transportdata
  • tillämpa ett sätt att tänka systematiskt och kritiskt analysera verktygen för analys och modellering.