Senast ändrad: 2011-03-15
Godkänd: 2011-03-15

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer och läsperioder hämtas från KTHs regelverk. www.kth.se

Utbildningen kan läsas på halvfart.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

En förutsättning för att få delta i studier är att teknologen gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs enligt KTHs anvisningar.

I och med studieanmälan har teknologen anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för teknologen att:

  • terminsregistreras
  • kursregistreras
  • få resultat inrapporterade
  • få möjlighet till studiemedel från CSN

Anmälan till kurser inom programmet gör teknologen enligt KTHs anvisningar.

Tillgodoräknanden

Teknolog har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk. www.kth.se

Utlandsstudier

Studenter på programmet har möjlighet att utföra examensarbetet utomlands.

Examensarbete

Examensarbete omfattar 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 24 hp samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser som berör examensarbetets innehåll
  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under vårterminen
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation
  • Handledare utses av examinator

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Examen

För att avlägga magisterexamen i Tillämpad logistik (eng. Degree of Master of Science in Applied Logistics (1year), krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 60 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se