Senast ändrad: 2014-04-09
Godkänd: 2014-09-12

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer och läsperioder hämtas från KTH:s regelverk, www.kth.se

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Termins- och kursregistrering

På höstterminen sker terminsregistrering på plats i samband med inskrivning. Kursregistrering däremot gör den studerande via ”personliga menyn” på www.kth.se
I anslutning till vårens terminsstart ska den studerande göra både termins- och kursregistrering via ”personliga menyn” på www.kth.se

För att kunna flyttas upp till vårterminen ska 10 hp vara avklarade från höstterminen.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTH:s webbplats.

KTH:s policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH:s regelverk,www.kth.se

Utlandsstudier

Studerande på programmet har möjlighet att utföra examensarbetet utomlands.

Examensarbete

Examensarbete omfattar 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 30 hp samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser som berör examensarbetets innehåll
  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under vårterminen
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation
  • Handledare utses av examinator

KTH:s regler för examensarbeten finns i KTH:s regelverk, www.kth.se

Examen

För att avlägga Magisterexamen i tillämpad logistik (eng. Master (One Year), Applied Logistics krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurser som den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 60 högskolepoäng.

KTH:s lokala examensordning finns i KTH:s regelverk, www.kth.se