Senast ändrad: 2016-05-25
Godkänd: 2016-05-25

Utbildningens upplägg

Läsåret

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning läggas utanför läsåret. Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb www.kth.se

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår endast obligatoriska kurser. De obligatoriska kurserna definieras i kurslistan. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna. Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs kursplan.

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i bilaga 1.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Termins- och kursregistrering

Terminsregistrering
I samband med terminsstarten ska den studerande göra en obligatorisk terminsregistrering via personlig inloggning på www.kth.se

Terminsregistrering krävs för att få läsa nya kurser, för att studieresultat ska rapporteras och av CSN för utbetalning av studiemedel.

Anmälan till kurs på program

Den studerande ska inför nästkommande termin anmäla sig till samtliga kurser som den studerande avser att läsa.
Anmälan till kurs sker via antagning .se

  • 1 - 15 november inför vårterminen

Om den studerande ej gör sin anmälan via antagning.se beaktas den studerandes ansökan endast i mån av plats.

Information om hur anmälan till kurs ska göras får den studerande från utbildningskansliet.

Kursregistrering

Registrering på kurs förutsätter att den studerande är antagen till kursen. Vid kursstart ska registrering göras på kurs som den studerande är antagen till. Kursregistrering ska göras individuellt via personlig inloggning påwww.kth.se
Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska inom tre veckor efter kursstart ta bort kursregistreringen via den personliga inloggningen på www.kth.se

Villkor för deltagande i utbildningen

För att kunna flyttas upp till vårterminen ska 10 hp vara avklarade från höstterminen.

Tillgodoräknanden

Den studerande har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.
Ansökan görs via blankett som lämnas till utbildningskansliet. Då betygssystemen skiljer sig kraftigt mellan olika länder översätts inte betygen till KTHs betygsskala.

KTH:s policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH:s regelverk, www.kth.se

Utlandsstudier

Studerande på programmet har möjlighet att utföra examensarbetet utomlands.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete som är en kurs på 15 högskolepoäng.

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 30 hp samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser som berör examensarbetets innehåll

  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator

  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under vårterminen

  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation

  • Handledare utses av examinator

KTH:s regler för examensarbeten finns i KTH:s regelverk, www.kth.se

Examen

Den studerande måste själv ansöka om examen. Ansökan ska göras via personlig inloggning på www.kth.se där examensansökan finns under rubriken program.

Introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.
Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 60 högskolepoäng som ligger till grund för examen

För att avlägga Magisterexamen i Tillämpad logistik, Teknologie magisterexamen(eng. Degree of Master of Science (60 credits)), krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurser som den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 60 högskolepoäng.
Ansökan om examen görs enligt KTH:s anvisningar, se www.kth.se

KTH:s lokala examensordning finns i KTH:s regelverk, www.kth.se