Utbildningens genomförande

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2018-04-03
Godkänd: 2018-04-03

Utbildningens upplägg

Läsåret börjar i slutet av augusti/början av september och avslutas i slutet av maj/början av juni. Året är uppdelat på fyra läsperioder. Läsperioderna är ungefär 7 veckor långa, eller minst 33 läsdagar, och avlutas med en tentamensperiod. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges fyra omtentamensperioder; före jul, i april, i början av juni och i augusti direkt före första läsperioden för läsåret. Läsåret innehåller 40 veckor. Undervisning kan, om nödvändigt, schemaläggas utanför läsåret.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Minst 90 hp kurser måste läsas. Av dessa är 30 hp obligatoriska kurser som alla studenter måste slutföra. Inom varje spår finns det ytterligare ca 30 hp som är obligatoriska för spåret i fråga.  De resterande ca 30 hp utgörs av valfria kurser. Dessa kurser kan väljas fritt bland kurser på avancerad nivå som ges av matematikinstiutionen eller som har en stark koppling till tillämpad matematik. En lista på sådana vafria kurser finns i bilaga 3. I viss utsträckning kan även andra kurser väljas. Speciellt kan upp till 15 hp normalt vara teknikkomplementära kurser.

Notera att alla valfria kurser måste godkännas av programansvarig.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg för examensarbeten.

Villkor för deltagande i utbildningen

Inför termin två på programmet ska varje student välja ett av fyra spår: beräkningsmatematik, finansiell matematik, matematisk statistik eller optimeringslära och systemteknik. Minst 45 hp måste slutföras under det första läsåret, inklusive omtentamensperioden i augusti, för att studenten ska bli uppflyttad till andra årskursen på programmet.

Kursanmälan

Kursanmälan görs av alla programstudenter via www.antagning.se, 1-15 november/1-15 maj inför kommande termin.

Terminsregistrering

Programstudenter ansvarar för att göra terminsregistrering inför varje termin. Detta görs via ”Personliga menyn”, KTHs hemsida, under en begränsad period vid varje terminsstart. Terminsregistrering innebär att studenten är aktiv och möjliggör resultatregistrering.

Tillgodoräknanden

Under särskilda förhållanden, och i samråd med programansvarige, kan poäng för tidigare studier tillgodoräknas enligt KTH:s policy för tillgodoräkning.

Utlandsstudier

Senare del av programmet och/eller examensarbetet kan förläggas utomlands i enlighet med KTHs riktlinjer för studentutbyte.

Examensarbete

Ett 30 hp examensarbete genomförs i slutet av utbildningen (oftast den fjärde terminen). För att få påbörja ett examensarbete, måste en student ha avlutat minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå och med tillräckligt djup i det valda spåret  inom programmet.

Syftet med examensarbetet är att studenten ska visa förmåga att utföra självständigt projektarbete, använda och utveckla de färdigheter som erhållits från kurserna i programmet. Arbetet kan genomföras på KTH eller i näringslivet, i Sverige eller utomlands.

Studenten måste själv aktivt söka efter ett lämpligt examensarbete; men KTH kan ge viss hjälp med information om lämpliga personer att kontakta.

Val av examensarbete måste godkännas av programansvarig.

Examensarbetet betygsätts med P / F.

Examen

För att avlägga Teknologie masterexamen krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i studieplanen. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.

Ansökan om examen

När utbildningen är avslutad ansöker man om en examen. Studenter ansöker om examen via personliga menyn på www.kth.se