Senast ändrad: 2021-01-13
Godkänd: 2021-01-13

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder. De tre första terminerna omfattar kurser medan den fjärde terminen utgöres av ett examensarbete. Terminerna 1 till 3 innehåller både obligatoriska och villkorligt valfria kurser.

Kurser inom det affärsinriktade kursblocket är obligatoriska.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se.

För mer information hänvisas till programmets studievägledning.

Utlandsstudier

Programmet går ut på att studenter läser i två länder. Det finns ingen ytterligare möjlighet till studentutbyte under utbildningen. Mobilitet mellan länder organiseras av EIT Urban Mobility Master School Office och tilldelas i samband med antagningen.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

För examensarbeten används betygen godkänd (P) och underkänd (F).

Examen

Titel: Teknologie masterexamen inom huvudområdet samhällsbyggnad, 120 högskolepoäng

För examen krävs godkänt betyg i kurser omfattande 120 högskolepoäng, varav följande ska ingå:

  • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive programmets obligatoriska och villkorligt valfria kurser
  • 30 högskolepoäng examensarbete.

I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i samhällsbyggnad. Bland annat ska en civilingenjörsexamen omfatta matematisk-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng.

Ansökan om examen görs via webbtjänsten i den personliga menyn på www.kth.se