Senast ändrad: 2021-01-13
Godkänd: 2021-01-13

Informationen gäller för studerande som påbörjar studierna läsåret 2020/2021. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2. Se alltid www.kth.se/utbildning för information om senast fastställda utbildningsplan.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning skall studenten:

  • visa kunskap om teorier och koncept inom stadsplanering, transport och hållbarhet.
  • Visa fördjupade metodkunskaper inom området samhällsbyggnad.
  • Visa kunskap om ekonomiska modeller för transport och stadsutveckling.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad utbildning ska studenten ha förvärvat praktiska färdigheter för att:

  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt medverka i strategiskt arbete för att möta transportrelaterade problem och att kunna relatera dessa åtgärder till hållbar samhällsutveckling, planeringsprocessen, den fysiska infrastrukturen och transporter
  • visa förmåga att ur ett systemperspektiv bereda underlag för beslut gällande transportsystem och stadsplanering, för såväl offentliga aktörer som allmänheten.
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
  • visa förmåga att bidra till och leda hållbar planering ur systemperspektiv
  • visa förmåga att medverka i utvecklingen av strategier för teknikövergång inom transport

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:

  • visa insikter i den roll som transporter och mobilitet har i samhället och inverkan på den byggda miljön samt människors ansvar för hur den används, inbegripet etiska, sociala och hållbarhetsaspekter.
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.