Senast ändrad: 2014-02-26
Godkänd: 2014-02-26

I en tid av snabb teknikutveckling finns ett stort behov av ingenjörer med kompetens att agera som kunskapsförmedlare och kunskapsutvecklare inom näringsliv, förvaltning och akademin. Det finns också ett uttalat behov av lärare, som hos elever kan väcka intresse för matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Kombinationsutbildningen Civilingenjör och lärare leder till en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och en lärarexamen från Stockholms Universitet inom någon av ämneskombinationerna matematik/fysik, matematik/IT-data och matematik/kemi. Utbildningen ger både kompetens att arbeta som pedagogisk ingenjör och att verka som lärare inom företrädesvis gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

I högskolelagen (http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/reglernaipraktiken/utbildning.4.539a949110f3d5914ec800059018.html) anges mål för grundläggande högskoleutbildning.

För Stockholms universitets lärarutbildningar finns gemensamma mål för lärarexamen i Utbildningsplan för lärarprogrammet http://www.luk.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7665

För KTHs civilingenjörsprogram finns gemensamma mål för civilingenjörsexamen angivna i KTHs regelverk(http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227).

Därutöver har KTH och Stockholms universitet följande gemensamma mål för programmet Civilingenjör och lärare: Den nyutexaminerade CL- ingenjören/läraren ska, efter en kort introduktion på arbetsplatsen, självständigt kunna utföra relativt kvalificerade arbetsuppgifter inom sitt profilområde. CL - ingenjören/läraren ska självständigt och tillsammans med andra kunna planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning i skolan och i andra pedagogiska miljöer, t ex museiverksamhet eller företagsutbildning samt delta i ledningen av denna. Detta innebär speciellt att ha utvecklat förmågan att hantera ett förändrat och vidgat läraruppdrag i främst gymnasieskolan. Efter något års kvalificerad yrkesverksamhet bör civilingenjören självständigt kunna medverka i utnyttjande och utveckling av ny, internationellt konkurrenskraftig teknik under beaktande av mänskliga, etiska och sociala faktorer samt dessutom kunna göra bedömningar av de långsiktiga konsekvenserna för miljön.   

I högskoleförordningen är målen för olika examina grupperade under Kunskap och förståelse,Färdighet och förmåga respektive Värderingsförmåga och förhållningssätt. KTH och SU har gemensamt kommit fram till följande mål:

Kunskap och förståelse

En student från programmet Civilingenjör och lärare ska efter fullgjord utbildning

 • visa fördjupade kunskaper om centrala begrepp, principer och metoder inom respektive ämneskombination.
 • visa förståelse för hur teknik och naturvetenskap såväl som pedagogik och ämnesdidaktisk vilar på en vetenskaplig grund av teoribildning, empiri och beprövad erfarenhet.
 • visa kunskap om matematikens vetenskapliga grund och dess logiskt-deduktiva uppbyggnad.
 • visa kunskap om undervisning samt ungdomars och vuxnas lärande inom matematik och fysik/IT-data/kemi.
 • visa mycket god kunskap att inom sin ämneskombination göra analyser och bedömningar av ungdomars och vuxnas kunskapsutveckling samt god kunskap i betygssättning.
 • visa kunskaper om grupp- och organisationsprocesser, relationer mellan ledare och grupper samt om vikten av att sådana processer och relationer präglas av jämställdhet, respekt och principen om alla människors lika värde.

Färdigheter och förmågor

En student från programmet Civilingenjör och lärare ska efter fullgjord utbildning

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utveckling av yrkesverksamhet och kunskapsutveckling inom matematik och fysik, IT-data eller kemi.
 • visa förmåga att självständigt söka, inhämta och värdera ny kunskap inom matematiska, naturvetenskapliga, tekniska och utbildnings­vetenskapliga områden samt identifiera behovet av ytterligare kunskap.
 • visa god förmåga att självständigt analysera tekniska, naturvetenskapliga och matematiska problem samt kunna genomföra för området. viktiga typer av resonemang och beräkningar.
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra leda, planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och utbildning inom skola, företag och organisationer.
 • visa förmåga att inom sitt ämnesområde planera tekniska och naturvetenskapliga experiment och mätningar samt värdera erhållna resultat.
 • visa förmåga att med matematiska modeller beskriva tekniska och naturvetenskapliga förlopp och bedöma dessa modellers möjligheter och begränsningar i olika sammanhang.
 • visa förmåga att använda och reflektera över informations- och kommunikationsteknikens möjligheter vid problemlösning inom sitt ämnesområde och för pedagogiskt och kommunikativt bruk.
 • visa god förmåga att inom sina båda professionsområden kommunicera kunskaper, erfarenheter och professionella bedömningar såväl muntligen som skriftligen samt leda och medverka i professionella samtal.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

En student från programmet Civilingenjör och lärare ska efter fullgjord utbildning

 • visa förmåga att värdera teknikens möjligheter och begränsningar, speciellt i relation till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
 • visa insikter i frågor som berör etnicitet, genus och villkor för hållbar samhällsutveckling.
 • visa förmåga att aktivt delta i demokratiska överväganden och beslutsprocesser, på ett sätt som kännetecknas av inlevelse, förståelse och respekt för individer och grupper med olika sociala, kulturella och religiösa tillhörigheter