Till innehåll på sidan

Flytt av KTH:s campus från Södertälje och Kista

KTH har beslutat att all verksamhet inkluderat undervisning vid KTH Kista och KTH Södertälje ska flytta till KTH Campus och KTH Flemingsberg. Omlokaliseringarna ska ske successivt och vara klara senast 2027. 

Beslutet har sin bakgrund i att KTH under en längre period diskuterat behovet av att ta ett helhets­grepp om KTH:s campus och lokaler. Utgångspunkten för dessa diskussioner har varit hur KTH kan stärka den akademiska miljön. Mer information om beslutet hittar du på KTH:s intranät: Flytt av KTH:s campus

Detta innebär att all undervisning och annan studentrelaterad verksamhet också flyttas. Förändringen kommer inte ske omedelbart och ska inte påverka utbildningen på ett negativt sätt.

Målsättningen är att:

 • En större andel av KTH:s utbildningar ska genomföras på samma campus och samordnas vad gäller personal, lokaler och schema.

 • Samtliga KTH:s studenter ska erbjudas mer likvärdiga stödresurser och förutsättningar, till exempel studievägledning och funka.

 • Samtliga studenter vid KTH ska erbjudas likvärdig tillgång till bibliotek, service och THS.

 • Lärare och studenter kommer varandra närmare på ett sammanhållet campus vilket underlättar samordning och förbättrar utbildningen eftersom studenter på alla nivåer enklare får tillgång till ett bredare utbud av kurser.

 • Samlokalisering ska skapa en bättre och rikare campusmiljö för studenterna som är likvärdig oavsett utbildning.

Vad händer nu?

Datum och tidplaner för hur och när flytten från Campus Södertälje och Campus Kista kommer vara olika, men omlokaliseringen av all verksamhet ska vara klar senast 2027. Studievägledare och masterkoordinatorer kommer att vara tillgängliga på båda campus under överflyttningen för att underlätta vägledningssamtal och studieplanering för studenterna på de program som berörs.

För Södertälje gäller följande

 • För studenter som är antagna till program vars undervisning helt eller delvis sker på campus Södertälje så kommer all omlokalisering vara slutförd till den 31 augusti 2025. Detta gäller högskoleingenjörsprogrammen i Maskinteknik samt Industriell teknik och produktionsunderhåll, samt civilingenjörsprogrammet i Industriell teknik och hållbarhet och masterprogrammet i Hållbar produktionsutveckling.

 • Under kommande läsår 24/25 kommer programmen påverkas på följande sätt:
  Nyantagna studenter på civilingenjörsprogrammet i Industriell teknik och hållbarhet kommer ha studieort KTH Campus och därmed få en större andel undervisning på KTH Campus, medan upplägget för befintliga studenter i årskurs 2 är i stort sett oförändrat. För studenter antagna till årskurs 3 kommer undervisningen under HT vara på KTH Campus (såsom tidigare) medan handledningstillfällena för kandidatexamensarbetena kommer flyttas till KTH Campus.

 • För masterprogrammet i Hållbar produktionsutveckling kommer undervisningen kvarstå på Campus Södertälje läsåret 24/25 men från HT25 kommer all undervisning ske på KTH Campus.

 • För högskoleingenjörsprogrammen i Maskinteknik samt Industriell teknik och produktionsunderhåll (vars antagning är vilande HT24) kommer undervisning och examination för redan antagna studenter som slutför utbildningarna vara kvar på Campus Södertälje.

 • För basårsstudenterna kommer undervisningen läsåret 24/25 ske som förut på Campus Södertälje, men från HT25 kommer TBASE-programmet ges på Campus Flemingsberg.

För Kista gäller följande

 • Under kommande läsår 24/25 kommer programmen på grundnivå att påverkas på följande sätt:
  Nyantagna studenter på civilingenjörsprogrammet i Informationsteknik, kandidatprogrammet i Informations- och kommunikationsteknik samt högskoleingenjörsprogrammen i Datateknik och Elektronik- och datorteknik kommer att genomföra sin mottagning och höstterminens undervisning på Campus Kista. Under vårterminen kommer undervisningen kursvis och enligt ett välplanerat schema att föras över till KTH Campus. Syftet med detta är att introducera årskursen till studier på KTH Campus så att de sedan kan planera och genomföra nästa hösttermins antagning där. Samtidigt kan lokaler för THS verksamhet ställas i ordning och antalet studieplatser på KTH Campus kan utökas gradvis.

 • Studenter som antogs till dessa fyra utbildningar HT23 eller HT22 kommer att slutföra större delen av kandidatnivån på Campus Kista. Under läsåret 25/26 kan vissa av deras kurser placeras på KTH Campus.

 • Nyantagna studenter på masterprogrammen ICT innovation, EIT Digital, Inbyggda system, Kommunikationssystem och Programvaruteknik för distribuerade system påbörjar sina studier HT24 på Campus Kista. Preliminärt nyantas nästa årskurs HT25 till KTH Campus. För masterstudenter räknar vi med att hela utbildningsprogram genomförs sammanhållet på ett campus, det vill säga inte en kursvis flytt som för grundnivån.

 • Från HT26 planeras inte längre någon undervisning i GRU-lokalerna på campus Kista om inte förseningar i exempelvis flytt av labmiljöer kräver det.

Mer information om campusflytten

KTH:s verksamhet koncentreras till tre campus

THS kommentar till campusflytten

Har du frågor om campusflytten?

KTH har samlat vanliga frågor och svar . Du kan också ställa dina frågor till KTH genom att mejla info@kth.se .

THS har en Slack-kanal som är öppen för samtliga studenter, där du kan ställa frågor om campusöversynen till THS ledning. Du hittar den i THS-slacken genom att trycka på Add Channels, Browse Channels och bredvid "kth-campus-investigation" klicka på "join". Om du inte är med i THS-slacken sedan tidigare kan du gå med via följande länk: thskth.slack.com/signup .

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2024-02-12