Till innehåll på sidan

Jämställdhet, mångfald och lika villkor

KTH har två huvudsakliga uppdrag gällande jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML). Det första utgår ifrån diskrimineringslagen och arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering. Det andra är regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet som förutsätter att KTH har en plan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. KTH har även egna mål och styrdokument som styr arbetet med JML, såsom KTH:s vision och övergripande mål 2024–2028 och KTH:s etiska policy.

Diskriminering

De viktigaste punkterna i diskrimineringslagen för dig som student är:

  • Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • Enligt diskrimineringslagen är universitet och högskolor skyldiga att arbeta förebyggande så att trakasserier inte ska förekomma. Man ska också genom aktiva åtgärder främja lika rättigheter för studenter och sökande.
  • KTH har också en utredningsskyldighet om det föreligger misstanke om diskriminering eller trakasserier. 

Information om diskriminering och diskrimineringsgrunderna i allmänhet finns på Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) webbsidor

Jämställdhetsintegrering vid högskolor och universitet (JiHU)

JiHU-uppdraget handlar om att lärosäten genom sin verksamhet ska bidra till att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen. Uppdraget innebär att KTH ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet och ta fram utvecklingsbehov, mål och aktiviteter för att uppnå detta. Åtgärder och resultat redovisas i lärosätenas årsredovisningar. Sedan 2018 ska högskolor och universitet även redovisa hur de tar hänsyn till jämställdhet när de fördelar forskningsmedel.

De nationella jämställdhetspolitiska målen på Jämställdhetsmyndighetens webbsidor

KTH:s plan för jämställdhetsintegrering

Information om Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att stöda lärosäten i JiHU-uppdraget på myndighetens webbsidor