Till innehåll på sidan

Stöd och anmälan vid diskriminering

Här hittar du som student information om vart du kan vända dig om du blir utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Anmälan

Du kan anmäla till KTH att du blivit utsatt för diskrimering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Du väljer själv om du vill lämna dina kontaktuppgifter i anmälan eller om du vill skicka in en anonym anmälan. 

Anmäl diskriminering

Du kan vända dig till utsedd kontaktperson på din skola. Se nedan. Du kan också vända dig till annan anställd på skolan som du har förtroende för.

På studentkåren finns en Studiemiljöansvarig  som du kan ställa frågor till. Du kan också kontakta Studenthälsan  för att få stöd.

Det första steget är ett samtal med den du vänder dig till för att få stöd, för att reda ut vad som hänt. Tillsammans diskuterar ni hur du vill gå vidare. Vad gäller anmälan till KTH så finns det inte några speciella formkrav. Anmälan kan vara muntlig eller skriftlig. 

Några råd till dig som har blivit utsatt:

  • Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet.
  • Reagera genast om du känner dig utsatt genom att söka hjälp och stöd.
  • Klargör för den som har utsatt dig att beteendet är ovälkommet från din sida.

Nolltolerans

KTH har nolltolerans mot all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

En förutsättning för att nå målet med nolltolerans är att KTH aktivt bedriver ett förebyggande arbete och kommunicerar tydliga rutiner för hur en anmälan och utredning genomförs, i ärenden som rör diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Skyldigheten att agera och sätta in åtgärder så att missförhållandena eller beteenden upphör inträder så snart KTH får kännedom om missförhållandet på något sätt, exempelvis genom enskilda iakttagelser eller en students/medarbetares rapportering/anmälan om att någon blivit utsatt. KTH har utredningsskyldighet oavsett om det är en student eller personal som utsätter någon för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Om du anser att utbildningsanordnaren inte har utrett ovanstående kan du anmäla brister i utredningsskyldigheten till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Du kan läsa mer här:

Diskrimineringslagen (lagen.nu)

Diskrimineringsombudsmannen (do.se)

Andra organisationer som erbjuder stöd

  • Brottsofferjouren ger stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig: brottsofferjouren.se
  • Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld: kvinnofridslinjen.se