Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Disciplinärenden

När en student inte följer de regler som gäller, till exempel misstänks för fusk vid examination eller har trakasserat en annan student eller anställd vid KTH, kan detta leda till ett disciplinärt ärende.

När får disciplinära åtgärder vidtas?

Enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100) får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som:

  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
  4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.

Diskrimineringslagen om trakasserier och sexuella trakasserier (riksdagen.se)

Högskoleförordningen om när disciplinära åtgärder vidtas (lagen.nu)

Handläggning av discplinärende

  1. Ett disciplinärende uppstår i och med att en anmälan skickas till rektor.
  2. Registrator diarieför ärendet.
  3. En förvaltningsjurist går igenom ärendet och eventuell komplettering begärs in från anmälare/berörd KTH-skola.
  4. Ärendet kommuniceras med berörd student som ges tillfälle att yttra sig över anmälan.
  5. Ärendet föredras för rektor som kan besluta att ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd, föranleda varning eller hänskjutas till disciplinnämnden för prövning.

Disciplinnämnden

Vid KTH finns en särskilt inrättad disciplinnämnd där rektor är ordförande. I nämnden ingår även en domare från domstol, en representant för lärarna och två studeranderepresentanter valda av studentkåren. Nämnden har under terminerna normalt sammanträde två gånger per månad. Sammanträdena bokas i förväg, årsvis, med hänsyn till tentamensperioder och dylikt.

Om ärendet hänskjuts till disciplinnämnden kommer berörd student, anmälare och eventuella vittnen att kallas till disciplinnämndens sammanträde. Under sammanträdet ges studenten och andra berörda tillfälle att muntligen yttra sig över ärendet och besvara frågor från disciplinnämndens ledamöter. Disciplinnämnden meddelar vanligtvis sitt beslut tre arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum.

Under utredningen av ett ärende har berörd student rätt att studera som vanligt. Examinationsmomentet som utreds bör inte betygsättas förrän ärendet behandlats av rektor eller disciplinnämnd.

Disciplinär åtgärd

Både rektor och disciplinnämnden kan fatta beslut om disciplinär åtgärd. Enligt 10 kapitlet 2 § högskoleförordningen är de disciplinära åtgärderna varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, examination eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan.

Vid ett beslut om avstängning stängs studenten av från och med det datum som står i beslutet. Disciplinnämnden meddelar vanligtvis sitt beslut tre arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. En avstängningsperiod räknas i studiemedelhänseende som studieavbrott. Den som har stängts av kan därför bli skyldig att återbetala studiemedel för den tid den studerande är avstängd. KTH underrättar Centrala studiestödsnämnden när en student stängs av.

Disciplinnämndens beslut om avstängning eller varning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Högskoleförordningen om disciplinära åtgärder (lagen.nu)

Vanliga frågor