Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Påverka din utbildning

Enligt högskolelagen har du som student rätt att utöva inflytande över utbildningen. Universiteten ska också verka för att studenter tar en aktiv del i att arbeta med att utveckla utbildningen. Det betyder att studenternas erfarenheter och kunskap ska tas tillvara. Det gäller både enskilda studenters engagemang och de studenter som är engagerade i studentkåren.

Genom studentinflytande ökar kvaliteten på utbildningen

När både studenter och medarbetare tar gemensamt ansvar så ökar kvaliteten på utbildningen. Det är därför viktigt att du som student är med och använder ditt inflytande på utbildningen. Du har erfarenheter och kunskaper om vad som fungerar bra, eller om det är något som kan göras på ett annat sätt. Du kan utöva studentinflytande på flera olika sätt:

1. Delta i kursvärderingen

Det viktigaste du kan göra för att påverka utbildningen är att delta i kursvärderingen. I samband med varje kurs ska KTH samla in studenternas erfarenheter och synpunkter av kursen, genom exempelvis kursenkäter och kursnämndsmöten. Genom att du deltar i kursvärderingen förbättrar du kursen för nya studenter, men du bidrar också till att öka kvaliteten på utbildningen i stort.

Efter kursvärderingen kommer en kursanalys publiceras på Om kursen i Kurs- och programkatalogen . Nya studenter ska vid kursstart informeras om åtgärder som genomförts utifrån kursanalysen.

2. Bli aktiv i din sektion

THS logo

Du kan bli aktiv på din sektion inom Tekniska Högskolans Studentkår (THS), exempelvis i studienämnden eller som studerandeskyddsombud. Studienämnden på sektionen ansvarar för att samla in studenternas åsikter för att tillsammans med KTH förbättra utbildningen på ett visst program eller kurs. Studerandeskyddsombudet arbetar med att förbättra studiemiljön och rapporterar in brister till KTH gällande den fysiska och psykosociala studiemiljön. 

Sektioner (ths.kth.se)

3. Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har klagomål eller synpunkter på din utbildning eller studiesituation ska du i första hand ta kontakt med lärare, studievägledare eller programansvarig. I andra hand kan du lämna in ett klagomål till KTH. Du kan också överklaga myndighetsbeslut fattade av KTH.

Klagomål på din utbildning eller studiemiljö