Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rättigheter och skyldigheter

Som student har du rättigheter och skyldigheter som rör bland annat examination, utbildnings- och kursplaner, examensarbete, studentinflytande, studiemiljö och likabehandling. Dessa rättigheter och skyldigheter regleras i lagar, förordningar och i KTH:s egna styrdokument.

Du har rätt att utöva inflytande över utbildningen

Enligt högskolelagen har du som student rätt att utöva inflytande över utbildningen. KTH ska också verka för att studenter tar en aktiv del i att arbeta med att utveckla utbildningen. Det betyder att dina erfarenheter och kunskap ska tas tillvara. Det gäller både enskilda studenters engagemang och de studenter som är engagerade i studentkåren.

Studentinflytande

Utbildnings- och kursplanen styr din utbildning

Enligt högskoleförordningen ska varje kurs ha en kursplan som anger kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs. Enligt samma förordning ska varje utbildningsprogram ha en utbildningsplan som anger de kurser som programmet omfattar, kraven på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs.

Utöver det har KTH beslutat att alla kurser ska ha kurs-PM, som kompletterar kursplanen och innehåller information om hur kursen ska genomföras.

Hitta kursplan, kurs-PM eller utbildningsplan (Kurs- och programkatalogen)

Kurs och examination

Tentamensregler

Omprövning av betyg

Plussning

KTH får vidta disciplinära åtgärder vid fusk och trakasserier

Enligt högskoleförordningen får KTH vidta disciplinera åtgärder mot studenter som:

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier

Disciplinärenden

Undvik fusk och plagiering

Tillgång till studenthälsovård, studievägledning och stöd i din studiesituation

Enligt högskoleförordningen ska KTH ansvara för att studenterna ska ha tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. KTH ska även ansvara för andra uppgifter av studiesocial karaktär som stöder studenterna i deras studiesituation eller underlättar övergången till arbetslivet samt för att studenterna i övrigt har en god studiemiljö. KTH ska ge studenter tillgång till studie- och karriärvägledning. 

KTH ska också ansvara för att studenterna är försäkrade för personskada. 

Studenthälsan

Studievägledning

Studera med funktionsnedsättning

Karriärstöd

Personskadeförsäkring

KTH ska arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter

Enligt diskrimineringslagen ska KTH arbeta förebyggande för att motverka diskriminering och genom aktiva åtgärder främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

KTH är skyldiga att utreda om det föreligger misstanke om diskriminering eller trakasserier. 

KTH har även tagit fram en uppförandekod som alla studenter förväntas följa.

Vid diskriminering

Studera med funktionsnedsättning

Uppförandekod

KTH ska dokumentera uppgifter om studenter

Enligt förordningen om bland annat redovisning av studier vid universitet och högskolor ska KTH dokumentera uppgifter om studenter och föra ett studieregister. Uppgifter som ska dokumenteras om varje student är till exempel uppgifter om behörighet, urvalsgrund, antagning, studieresultat, betyg och examen.

Ladok och offentlighetsprincipen

Du kan lämna in klagomål eller överklaga beslut

Om du upplever brister på din utbildning eller studiemiljö kan du lämna in klagomål till KTH.

Enligt högskoleförordningen har du dessutom rätt att överklaga vissa beslut som fattats av högskolan. Det gäller bland annat beslut kring tillgodoräknande, examensbevis, studieuppehåll samt indragning av doktorands utbildningsresurser.

Lämna klagomål eller överklaga beslut