Till innehåll på sidan

Examination

På KTH tillämpas olika examinationsformer på olika kurser. En del kurser avslutas med en skriftlig eller muntlig tenta, medan andra kurser examineras genom en inlämningsuppgift eller projektuppgift. Syftet med examinationer är att du som student ska visa att du har tillgodogjort dig de kunskaps- och färdighetsmål som kursen har.

Giltig ID-handling är obligatorisk vid tentamen

Observera att du måste kunna visa giltig ID-handling som är godkänd för legitimering vid tentamen.

Examination på kurs

Utbildningen på KTH delas upp i kurser som examineras var för sig. Kurserna delas i sin tur oftast upp i examinationsmoment. Examinationen ska vara utformad så att alla lärandemål täcks in. Kursens lärandemål hittar du i kurs- och programkatalogen

Det är skolorna som ansvarar för att, vid varje kursstart, ge information om de regler som gäller för kursen. Det är även din skyldighet som student att känna till vad som gäller och vilka påföljder och åtgärder som kan komma att vidtas om du inte följer reglerna.

Om du har kompensatoriskt stöd via KTH hittar du information om examination med kompensatoriskt stöd hos Funka

Skriftlig tentamen

Det är respektive skola på KTH som ansvarar för genomförandet av skriftliga prov. De skannade tentorna hittar du i Personliga menyn/Tjänster/Tjänster för studenter/ Skrivna tentor .

Skriftlig tentamen

Examensarbete

Examensarbetet som du avslutar din utbildning med, är en kurs precis som andra kurser, men en väsentlig skillnad är att du har en handledare som är utsedd av examinatorn. Din handledare har ett stort inflytande över ditt arbete och det är viktigt att ni kan kommunicera väl med varandra. Hur handledningen ska utföras är inte reglerat i KTH:s regelverk, däremot finns det riktlinjer för examensarbeteskurser som innehåller gemensamma mål och bedömningskriterier.

Examensarbete