Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studieresultat och betyg

Här hittar du vad som gäller kring bedömning och betyg vid examination, såsom kontrollskrivningar (KS), betygsskala och plussning.

Hitta tentor du skrivit

Skannade tentor du skrivit hittar du i Canvas  eller här: Skrivna tentor

Hitta tidigare tentor för en kurs

Det finns ofta gamla tentor i kursrum i Canvas. Om du vill se fler exempel på tidigare tentor som använts för en kurs kan du kontakta studentexpeditionen för den kurs det gäller: Studentexpeditioner

Moduler och prov

Alla kurser har minst en obligatorisk modul (examinerande moment). Det kan exempelvis vara en tentamen eller ett projekt. Modulen har en provkod (tex TEN1 för en tentamen), ett namn samt en poängomfattning. Poängsumman för alla moduler ska vara lika med totalpoängen för kursen.

Kontrollskrivning (KS)

I vissa kurser förkommer kontrollskrivningar som inte alltid är obligatoriska. Information om kontrollskrivningar och hur dess resultat visas finns i kurs-PM, kursplaner eller ges av undervisande lärare/examinator i samband med undervisningen.

Slutbetyg och slutrapportering

När du godkänts på samtliga moduler i en kurs (som tentor, labbar, inlämningsuppgifter) ska avdelningen som ansvarar för kursen slutrapportera dig på kursen. I och med slutrapporteringen får du ett slutbetyg på kursen. När du har fått slutbetyg hittar du det i Ladok för studenter i personliga menyn. Slutbetyget i Ladok ska inte förväxlas med funktionen Omdömen/Grades  i Canvas, som endast är resultat och återkoppling på uppgifter i en kurs.

Läs mer om examinerande moment och innehåll i respektive kurs i utbildningsplanen .

Betygsskala

KTH använder som huvudalternativ en sjugradig målrelaterad betygsskala (A, B, C, D, E, Fx, F) för betyg på kurser på grundnivå och avancerad nivå, om inte särskilda skäl föreligger. Samma betygsskala ska användas som huvudalternativ för kurser inom behörighetsgivande förutbildning. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betyget Fx anger att resultat är nära godkänt på ett kursmoment och att det finns möjlighet för studenten att genomföra en komplettering för att nå ett godkänt betyg. Betyget Fx kan inte användas som slutbetyg på kurs.

För studenter som påbörjar studier från och med 1 juli 2015 används betygen godkänd (P) och underkänd (F) för examensarbeten.

Plussning

Plussning innebär att du som student kan examineras i en kurs eller ett kursmoment på nytt trots att du redan är godkänd. Genom plussning får du en möjlighet att höja ditt betyg. Att plussa en kurs är ingen rättighet, men möjligheten kan ges om examinator finner det lämpligt. Möjligheten till plussning finns inte inom behörighetsgivande utbildning. Betyg på exempelvis examensarbete och vissa projektkurser kan inte plussas. Kurs som ingår i en utfärdad examen kan inte plussas.

Du kan endast ansöka om plussning i samband med att anmälningsperioden för tentamen är öppen. 

Ansök om plussning

Rättning och motivering

Normalt meddelas resultat senast tre veckor eller 15 arbetsdagar efter provtillfället. Betygssättning är ett myndighetsbeslut som inte kan överklagas, men student kan begära rättelse eller omprövning. En student har rätt att få betyget motiverat av examinatorn. Om examinatorn inte gör en genomgång av examinationen eller tillhandahåller rättningsmall har studenten, i efterhand, möjlighet att begära motivering till betygsbeslut.

Omprövning av betyg

Som student kan du inte överklaga ett betyg, men du kan begära omprövning av ett betygsbeslut.

Begär omprövning av betyg

Extra examinationstillfälle i slutet av utbildningen

Som programstudent på grund- eller avancerad nivå kan du ansöka om ett extra examinationstillfälle vid slutet av din utbildning. För att kunna göra det måste du uppfylla vissa krav.

Extra examinationstillfälle

Har du frågor om examination?

Om du undrar något om examination och tentamensanmälan eller om du har behov av sekretess kan du kontakta studentexpeditionen för din kurs: Studentexpeditioner

Om du har tekniska problem med Canvas, Zoom eller Möbius, mejla it-support@kth.se