Till innehåll på sidan

Examination och tentamen

Genom examination visar du att du har uppfyllt en kurs lärandemål, genom till exempel en tenta eller inlämningsuppgift. Här förklarar vi hur du anmäler dig till tentamen, olika typer av examination och vilka regler som gäller.

​​​​​Obligatorisk anmälan till tentamen

För tentamen under tentaperioderna samt för mindre omfattande prov såsom kontrollskrivningar måste du anmäla dig via Ladok, under rubriken Examinationstillfällen.
Missa inte att bekräfta din anmälan – är examinationen bekräftad visas den under fliken Anmäld.

Anmäl dig via Ladok

Tentaperioder och anmälningstider

Examination på kurs

Din utbildning på KTH delas upp i kurser som examineras var för sig. Kurserna delas i sin tur oftast upp i examinationsmoment. Examinationen är utformad så att alla lärandemål täcks in. Kursens lärandemål hittar du i kurs- och programkatalogen.

Sök kurs

Dina kurser kan ha olika sätt att examineras. Du får information om vilken examination som gäller för respektive kurs vid kursstart. En del kurser avslutas med en skriftlig eller muntlig tenta medan andra kurser examineras genom en inlämningsuppgift eller projektuppgift.

Skriftlig salstentamen

Ett vanligt sätt att examinera en kurs är genom skriftlig tenta, också kallat salsskrivning.

Skannade tentor du skrivit hittar du i Canvas eller här: Skrivna tentor

Digital tentamen

Digital tentamen kan genomföras på många olika sätt, både på campus i datorsal eller med egen dator på eller utanför campus. Här kan du läsa om olika typer av digital examination.

Examination i datorsal

Examination i datorsal går ungefär till på samma sätt som en traditionell salstenta, men du skriver och lämnar in dina svar på en dator istället för på papper.

Lämna in handskriven text i Canvas

Vid vissa salsskrivningar, hemtentamen eller inlämningsuppgifter behöver handskriven text digitaliseras. Läs mer om hur det går till här.

Kompensatoriskt stöd under examination för dig med funktionsnedsättning

Har du dokumenterad funktionsnedsättning kan du få kompensatoriskt stöd under examination via Funka. Här kan du läsa om vilket stöd du kan få, vilka regler som gäller och hur du ansöker.

Kompensatoriskt stöd under examination från Funka

Studieresultat och betyg

Här hittar vad som gäller kring bedömning och betyg av examination, såsom kontrollskrivningar (KS), betygsskala och plussning.

Studieresultat och betyg vid examination

Extra examinationstillfälle i slutet av utbildningen

Som programstudent på grund- eller avancerad nivå kan du ansöka om ett extra examinationstillfälle vid slutet av din utbildning. För att kunna göra det måste du uppfylla vissa krav.

Läs mer och ansök om extra examinationstillfälle

Examensarbete

Din utbildning avslutas med ett examensarbete i form av en uppsats eller rapport. Här kan du läsa mer om examensarbete.

Examensarbete

Kontakt kring examination

Om du har frågor kring examination och tentamensanmälan eller om du har behov av sekretess kan du kontakta studentexpeditionen för din kurs: Studentexpeditioner

Om du har tekniska problem med Canvas, Zoom eller Möbius, mejla it-support@kth.se