Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examination och tentamen

Genom examination visar du att du har uppfyllt en kurs lärandemål, genom till exempel en tenta eller inlämningsuppgift. Här förklarar vi hur du anmäler dig till tentamen, var du hittar info om examination för din kurs, olika typer av examination och vilka regler som gäller.

Giltig ID-handling är obligatorisk vid tentamen

Glöm inte att ta med giltig legitimation när du skriver tenta! För att få skriva en tenta måste du visa ID-handling som är godkänd för legitimering.

Giltiga ID-handlingar

Obligatorisk anmälan till tentamen

För tentamen under tentaperioderna samt för mindre omfattande prov såsom kontrollskrivningar måste du anmäla dig via Ladok, under rubriken Examinationstillfällen.
Missa inte att bekräfta din anmälan – är examinationen bekräftad visas den under fliken Anmäld.

Anmäl dig via Ladok

Tentaperioder och anmälningstider

Om du har problem att anmäla dig till tentamen i Ladok, kontakta studentexpeditionen för din kurs i god tid innan registreringsperioden stänger.

Studentexpeditioner

Om du inte anmält dig till tentamen i tid

Det går inte att efterregistrera dig till en tenta om du glömt att anmäla dig. Men, om du ska skriva en skriftlig, men inte digital, salstentamen och inte har anmält dig i tid kan du få skriva tentan i mån av plats. Du kan bli insläppt vid första insläppet om tentasalen inte är fullsatt från start eller vid andra insläppet en halvtimme efter start om någon som är anmäld inte kommer.

Du måste ge en utskrift av ett giltigt kursregistreringsintyg till tentamensvakten vid insläppet. Digitalt intyg gäller inte i detta fall. Ett kursregistreringsintyg kan du lättast skriva ut via Ladok här: Skapa registreringsintyg
Du kan också få ett kursregistreringsintyg från studentexpeditionen där kursen ges: Studentexpeditioner

Om du är funkastudent och ska skriva tentamen i en av Funkas examinationssalar måste du alltid anmäla dig i tid. Har du inte anmält dig i tid finns det inte möjlighet att skriva din tentamen i Funkas salar, utan då behöver du vända dig till ordinarie sal och se om det finns plats. Du får i så fall skriva tentamen utan stöd.

Salsplacering för tentan

Salsplaceringsmejl skickas normalt ut fem dagar innan examinationstillfället, och senast dagen innan skrivtillfället. Om du inte har fått något mejl, kontrollera:

  • att du är anmäld till examinationen
  • din KTH-mejl. Mejlet skickas till din KTH-mejl så kontrollera eventuell mejladress som du har vidarebefordrat till, samt mapp för skräppost. Mailet har ämnet ”Salsplacering / room allocation [datum]” och avsändaren är noreply@tentaadmin.uhr.se. Observera att det finns risk att e-post som vidarebefordras från din KTH-mejl inte når den mejladress som den skickas vidare till.
    Vidarebefordran av e-post

Har du inte fått din placering eller om du har frågor, kontakta studentexpeditionen för din kurs . Du kan också besöka KTH Entré  eller mejla info@kth.se  för att få hjälp om du inte har fått din placering.

Regler för examination

Här kan du läsa om de regler som gäller för examination på KTH.

Tentamensregler

Hitta tidigare tentor för en kurs

Det finns ofta gamla tentor i kursrum i Canvas. Om du vill se fler exempel på tidigare tentor som använts för en kurs kan du kontakta studentexpeditionen för den kurs det gäller.

Studentexpeditioner

Om examination på kurs

Din utbildning på KTH delas upp i kurser som examineras var för sig. Kurserna delas i sin tur oftast upp i examinationsmoment. Examinationen är utformad så att alla lärandemål täcks in.

Du får information om vilken examination som gäller från examinatorn för respektive kurs vid kursstart, till exempel i Canvas  eller kurs-PM. Kurs-PM och lärandemål för en kurs hittar du i kurs- och programkatalogen här: Sök kurs

Dina kurser kan ha olika sätt att examineras. En del kurser avslutas med en skriftlig eller muntlig tenta medan andra kurser examineras genom en inlämningsuppgift eller projektuppgift. Här beskriver vi de vanligaste typerna av examination på KTH.

Skriftlig salstentamen

Skriftlig examination, också kallat salsskrivning, innebär att du skriver din tenta skriftligt i en tentasal. Tentan är övervakad och du har en viss tid på dig att skriva klart. Du får ofta ha med dig vissa hjälpmedel såsom pennor och räknare.

Skannade tentor du skrivit hittar du i Canvas  eller här: Skrivna tentor

Digital tentamen

Digital tentamen kan genomföras på många olika sätt, både på campus i datorsal eller med egen dator på eller utanför campus.

Examination i datorsal

Examination i datorsal går ungefär till på samma sätt som en traditionell salstenta, men du skriver och lämnar in dina svar på en dator istället för på papper.

Examination i datorsal

Lämna in handskriven text i Canvas

Vid vissa salsskrivningar, hemtentamen eller inlämningsuppgifter behöver handskriven text digitaliseras. Läs mer om hur det går till här.

Lämna in handskriven text i Canvas

Hemtentamen

Hemtentamen är en examination på distans som inte är övervakad. Du får en eller flera uppgifter att lösa och tentan kan pågå under flera dagar eller några timmar. Redovisning kan ske i olika former, till exempel som text, en inspelning eller ett modellbygge.

Muntlig examination

Muntlig examination kan ske enskilt med en lärare eller i en grupp med fler studenter. Det sker ofta genom en diskussion kring ämnet som examineras.

Övriga typer av examination

Andra typer av examination som kan förekomma under dina studier är bland annat:

  • Uppsatsskrivande
  • Grupparbete
  • Laborationer
  • Examination via Zoom

Studieresultat och betyg

Här hittar vad som gäller kring bedömning och betyg av examination, såsom kontrollskrivningar (KS), betygsskala och plussning.

Studieresultat och betyg vid examination

Plussning

Omprövning av betyg

Extra examinationstillfälle i slutet av utbildningen

Kompensatoriskt stöd under examination för dig med funktionsnedsättning

Har du dokumenterad funktionsnedsättning kan du få kompensatoriskt stöd under examination via Funka. Här kan du läsa om vilket stöd du kan få, vilka regler som gäller och hur du ansöker.

Kompensatoriskt stöd under examination från Funka

Examensarbete

Din utbildning avslutas med ett examensarbete i form av en uppsats eller rapport. Här kan du läsa mer om examensarbete.

Examensarbete

Externa tentander

KTH tar inte emot externa tentander. I stället hänvisas till andra lärosäten, exempelvis Xenter i Botkyrka.

Har du frågor om examination?

Om du undrar något om examination och tentamensanmälan eller om du har behov av sekretess kan du kontakta studentexpeditionen för din kurs: Studentexpeditioner

Om du har tekniska problem med Canvas, Zoom eller Möbius, mejla it-support@kth.se