Till innehåll på sidan

Behörighet och urval för utbytesstudier

På denna sida hittar du information om vad som gäller kring behörighet för utbytesstudier, och hur urvalet går till.

Behörighet

För att vara behörig till utbytesstudier finns ett antal kriterier du ska ha uppnått. Du kan ansöka om utbytesplats under årskurs 2, men inte bedriva utbytesstudier förrän tidigast under årskurs 3.

Du som avser studera utomlands i årskurs 3

Du som planerar att åka på utbytesstudier i årskurs 3 ska inte ha fler än två oavslutade kurser, vilket gäller kurser fram till och med läsperiod 1 det läsår du lämnar in en ansökan om utbytesstudier.

Du som avser studera utomlands i årskurs 4 eller 5

Du som planerar att åka på utbytesstudier i årskurs 4 eller årskurs 5 ska inte ha fler än tre oavslutade kurser, vilket gäller kurser fram till och med läsperiod 1 det läsår du lämnar in en ansökan om utbytesstudier.

Du som endast läser ett masterprogram på KTH

Sökande som endast läser ett masterprogram på KTH och har tagit kandidatexamen på annat lärosäte än KTH måste ha uppnått 15 hp i avslutade kurser vid KTH till och med läsperiod 1 det läsår du lämnar in en ansökan om utbytesstudier. Om mindre än 15 hp ges i läsperiod 1 är du ändå behörig att ansöka, förutsatt att 30 hp erhållits efter läsperiod 2.

Samtliga kurser ska finnas inrapporterade i Ladok senast vid ansökningsperiodens slut den 15 december och det är studentens ansvar att säkerställa att kursmoment är inrapporterade detta datum.

Du kan kontrollera din behörighet med din skolas internationella koordinator.

Betygskrav vid specifika universitet

Har du som student ett medelbetyg som är lägre än 3,0 kan det vara svårt att klara studierna under utbytestiden, och det finns dessutom en risk att partneruniversitetet inte antar dig. KTH rekommenderar därför att du som student vid ansökningstillfället har ett medelbetyg på minst 3,0.

Vid ett antal universitet i Australien, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Kina, Singapore och USA finns det ett betygskrav för utbytesstudier, ett fastställt lägsta medelbetyg som krävs av KTH-studenter för att kunna söka utbytesstudier vid universitetet. Dessa betygskrav anges på respektive utbytesuniversitets webbsida på KTHs webbplats . Medelbetyget räknas ut enligt principen nedan under rubriken Urval.

Urval

Vid respektive utbytesuniversitet finns ett begränsat antal platser. Om antalet sökande studenter till ett specifikt universitet överstiger antalet tillgängliga platser görs ett urval utifrån de sökande studenternas medelbetyg, vilket baseras på de poänggivande kursmoment som finns rapporterade i Ladok den 15 december plus eventuellt extra poäng från deltagande i internationell verksamhet, se nedan.

Räkna ut medelbetyg

Formeln som används för att räkna ut medelbetyg är:

summa (betyg x (antal obligatoriska poäng))/[summa (antal obligatoriska poäng)]

För att man ska kunna jämföra betygsskalan (A-F) med den tidigare (3-5) översätts bokstavsbetygen till siffror enligt följande modell:

 • A = 5
 • B = 4,5
 • C = 4
 • D = 3,5
 • E = 3
 • F = 0

Oavslutade kurser jämställs med betyget F=0.

Extra poäng

Internationell verksamhet inom KTH ger för närvarande 0,2 poäng extra till medelbetyget. Med internationell verksamhet menas att du aktivt deltagit i Tekniska Högskolans Studentkårs (THS) verksamhet för mottagande av inkommande utbytes-/masterstudenter. Detta gäller både studentkårens centrala såväl som sektionernas verksamhet. Intyg om medverkan utfärdas av THS och skall bifogas ansökan. Intyget är giltigt i två på varandra följande ansökningsomgångar efter det att aktiviteterna genomförts. Tillägget på 0,2 kan inte inkluderas i medelbetyg som krävs vid vissa universitet. Mer information om hur du engagerar dig finns hos THS  eller din sektion.

Nomineringspoäng

Det som benämns nomineringspoäng på respektive utbytesuniversitets webbsida på KTHs webbplats  är det medelbetyg för den student som tilldelades den sista platsen vid ett universitet.

Platstilldelning och lottning

Sökande med högst meritvärde är den första att bli tilldelad sitt förstahandsval. Sedan tilldelas platserna i en fallande ordning. Vid platstilldelning är det i första hand en terminsplats som tilldelas, i andra hand en läsårsplats, om det vid tilldelningsmötets slut finns platser kvar. Om två (eller flera) studenter hamnar på samma medelbetyg och de konkurrerar om samma plats fördelas utbytesplatsen genom lottning.

Regler för urval

Studiemeriter

 • Studiemeriter baseras på de kurser studenten läser inom sitt program t.o.m. läsperiod 1 det läsår student lämnar in en ansökan om utbytesstudier. Inga kurser som löper över både läsperiod 1 och 2 innevarande termin får räknas med.
 • Undantag: du som är antagen till ett masterprogram vid KTH och inte läst din grundutbildning på KTH enligt kvotgrupp 2 (se nedan) och där poäng inte utfaller efter läsperiod 1, får räkna med poäng som utfaller efter period 2, till uträkningen av medelbetyget.

Vilka kurser räknas med?

 • För utresande i årskurs 3, 4 och 5 räknas endast de obligatoriska kurserna i föregående årskurser med. Om studieplanen i de föregående årskurserna omfattar mindre än 30 hp obligatoriska kurser per termin räknas valbara kurser upp till 30 hp in.
 • De slutrapporterade kurser som endast ger betyget ”Godkänt” tas inte med i uträkningen av medelbetyget, men räknas med i behörighetsbedömningen.
 • Oavslutade kurser som löper över flera årskurser får inte tas med i uträkningen av medelbetyget.

Delbetyget ”Godkänt”

 • Om man får delbetyget ”Godkänt” i ej avslutad kurs vid KTH räknas det som betyg 3. Om betyg ges på delmoment räknas ”delbetyget x poängen”.

Tillgodoräknade kurser

 • Vid tillgodoräknande från andra universitet räknas betyg från hel avslutad kurs från det andra universitetet endast om studierna har skett vid någon annan civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning i Sverige. I alla andra fall så räknas inte betygen med utan medelbetyget grundas då på studierna på KTH.

Programmet Civilingenjör/Lärare

 • Programmet Civilingenjör/Lärare läser obligatoriska kurser vid Stockholms universitet med betygsskalan G, VG. Dessa betyg omräknas till sifferbetygen: G=3,5, VG=4,5.

Kvotgrupper vid urval

För att uppnå en så rättvis tilldelning av utbytesplatser som möjligt för alla KTH-studenter delas sökande studenter in i tre kvotgrupper. Utbytesuniversiteten indelas i olika regioner och utbytesplatser vid universiteten kommer att fördelas procentuellt i relation till antalet sökande i respektive kvotgrupp 1 och 2.

Kvotgrupp 1

Studenter som läser hela sin utbildning på KTH, dvs. studenter på kandidat-, högskoleingenjörs- och civilingenjörsprogram. Även studenter på masterprogram som läst en tidigare utbildning vid KTH (t.ex. tagit en kandidatexamen eller tidigare högskoleingenjörer) räknas till kvotgrupp 1.

Kvotgrupp 2

Studenter som endast läser ett masterprogram på KTH men har tagit sin kandidatexamen på annat lärosäte än KTH. Annat lärosäte kan vara ett lärosäte i Sverige eller ett lärosäte i utlandet.

Kvotgrupp 3

Studenter som redan tidigare bedrivit utbytesstudier inom ramen för sin utbildning vid KTH och på nytt söker en utbytesplats samt student som tilldelats men avsagt sig platsen som man tilldelats. Dessa studenter kan endast tilldelas de platser som finns kvar efter att platser till kvotgrupp 1 och 2 är fördelade.