Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Klagomål på dina studier eller studiemiljö

Det är viktigt för KTH att ta vara på klagomål från dig som student för att KTH ska kunna åtgärda eventuella brister. Vart du ska vända dig beror på vad klagomålen gäller.

Vad gäller ditt klagomål? 

Välj den rubrik som bäst stämmer överens med ditt ärende. Under respektive rubrik finns formulär eller hänvisningar till hur du gör din anmälan. Där finns också information om hur KTH hanterar din anmälan.

Anmäl diskriminiering

Här kan du anmäla till KTH att du blivit utsatt för diskrimering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Anmäl diskriminering

Anmäl fel på utrustning eller lokal

Här kan du felanmäla AV-teknik, teknisk utrustning, värme, vatten och ventilation samt inredning i lärosalar och allmänna lokaler. Du hittar även kontaktuppgifter för akuta ärenden.

Felanmälan (KTH Intranät)

Begär omprövning av betyg

Här kan du begära omprövning av ett betygsbeslut.

Omprövning av betyg

Överklaga ett beslut som fattats av KTH

Du har enligt Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. rätt att överklaga vissa beslut som fattats av högskolan.

Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn. Exempel på sådant som kan överklagas är beslut om behörighet, tillgodoräknande, avslag om begäran att få examens- eller utbildningsbevis, avslag om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment, avslag på ansökan om anstånd respektive studieuppehåll. ÖNH är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga ÖNH:s beslut.

Beslut som kan överklagas (onh.se)

Överklagandenämnden för högskolan (onh.se)

Beslut om avstängning av student, till exempel på grund av fusk, som fattats av disciplinnämnden överklagas till förvaltningsrätten i Stockholm. Skrivelsen ställs till förvaltningsrätten men skickas till den myndighet som har meddelat beslutet, det vill säga KTH. Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor efter det att klaganden fick del av beslutet.

Allmän handling

Anmälningar och handlingar till anmälan blir allmänna handlingar när de inkommer till KTH. Det innebär att vem som helst kan begära ut handlingarna om de inte skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.