Hoppa till innehåll

Inspirerande med nya perspektiv

Häromveckan blev det återigen tydligt för mig vilken tillgång bredden i vår verksamhet och närvaron i olika delar av Stockholmsregionen är för KTH. Jag blev också påmind om hur viktigt det är att vi i verksamhetsstödet kan spegla denna mångfald och situationsanpassa vårt stöd för att ytterligare förbättra villkoren för KTH:s samlade verksamhet.

Anledningen till reflektionen var ett besök från Danmark inklusive Färöarna och Grönland- ett tiotal universitetsdirektörer var på studieresa i Sverige. Prefekt Magnus Wiktorsson på Campus Södertälje och prefekterna Cecilia Williams och Peter Savolainen med flera medarbetare på Scilifelab tog sig tid att guida oss och föra dialog om olika gemensamma frågor som det danska besöket var intresserade av. Tack för det!

Det är inte utan att man blir en stolt KTH:are när besökarna blir både imponerade och inspirerade.

En fråga som diskuterades var hur utbildning dimensioneras och lokaliseras. Där kan man konstatera att det danska universitets- och högskolesystemet förefaller vara mera detaljstyrt av politiska beslut än vårt.

I det svenska systemet är tilliten till lärosätena avseende utbildningsplanering och lokalisering relativt stor vid en jämförelse- vilket är något vi ska ta till vara och leva upp till.

De danska besökarna undrade bland annat över frågor som universitetetens koppling till arbetsmarknaden, hur vi arbetar med partnerskap och samverkan med företag och organisationer samt hur vi forskningsanknyter våra utbildningar med närhet till starka forskningsmiljöer.

Vi resonerade övergripande kring gemensamma utmaningar när det gäller verksamhetsstöd, hur man kan undanröja administrativa hinder för att ge stöd till forskning och utbildning på ett optimalt sätt. Den här typen av utbyten med kollegor är särskilt givande när man driver utvecklingsarbete.

Nu återstår knappt tre månader till dess att verksamhetsstödet samlas i en gemensam organisation och det kommer hela tiden upp förslag vad vi kan göra bättre tillsammans.
Ser fram emot en fortsatt inspirerad höst.

Gediget engagemang

Snart kommer jag att ha träffat i stort sett alla som kommer att ingå i den gemensamma organisationen från första januari nästa år det vill säga vårt nya samlade Verksamhetsstöd – VS.

Besöken på de olika avdelningarna inom GVS och med verksamhetsstödet på skolorna inleddes i våras och avslutas under hösten. Det är mycket givande åtminstone för mig.

Ibland träffar jag någon av de omkring 1 100 anställda inom VS i hissen, trappan eller runtom på campus. Jag uppskattar verkligen de tankar och synpunkter som ni delar med er av. Det är stärkande med allt det gedigna engagemang som finns i organisationen och förväntningar på att utkomsten av detta arbete som vi alla gör blir något riktigt bra som gagnar KTH:s utveckling och konkurrenskraft på kort och lång sikt.

En sak, av många givetvis, som blir allt tydligare under arbetets gång är hur viktigt det är att man lär känna och får möta den verksamhet man ska stödja och vice versa. Då ökar såväl förståelse för varandras områden som den samlade kompetensen. Bra och väl fungerande kontaktytor mellan utbildning, forskning och stödverksamheten är helt avgörande för att hitta gemensamma och effektiva arbetssätt.

Under hösten kommer vi prioritera och göra olika vägval som innebär att vi bland annat kommer leverera förbättringar till exempel när det rör systemutveckling och digitala tjänster.

Så fort vi mejslat fram bra lösningar kommer vi att sätta till de resurser som krävs, genomföra och kommunicera dem.

Vi ses!

Men först en rejäl semester

Vad händer i höst? Det är en fråga jag ofta fått på sistone när jag varit ute och träffat många av mina blivande medarbetare. Något som i sig varit såväl roligt som lärorikt.

Efter rektors beslut om programdirektivet är vi redo för nästa steg där vi kommer att fortsätta att sortera och prioritera under hösten. Förutom det grundarbete som ska göras i form av att revidera och anpassa arbetsordning och delegationsordning till den nya organisationen ska vi sätta igång med att fördjupa inom områden där vi redan nu ser tydliga behov efter den gjorda inventeringen. Parallellt med detta grundarbete ska vi komma igång med flera förändringar redan i höst. Det finns inga skäl att vänta.

Det kan vara områden där vi redan i dagsläget ser snabba möjligheter till utveckling och effektiviseringar som gagnar oss alla.

Säkerhet är ett exempel på område som vi kommer att ta tag i under hösten och bygga en organisation som matchar hela KTH:s säkerhetsbehov. Det är ett exempel på ett led i samgåendet av vårt verksamhetsstöd där det lokala och gemensamma ska samspela på ett effektivt och samordnat sätt.

I slutet av året fattar jag beslut om en treårig verksamhetsplan för verksamhetsstödet som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Den sista september 2026 ska programmet vara genomfört – lagom till KTH:s 200-års jubileum.

Men innan vi tar itu med denna dynamiska höst önskar jag alla en skön och avkopplande semester!

Dialog är vägen fram

Vi är varandras arbetsmiljö. Det kan ibland låta som en klyscha, men är icke desto mindre sant och alltid relevant. Inte bara när vi interagerar och uttrycker oss utan kanske främst när vi samarbetar.

Vid varje större eller mindre förändringsarbete är både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön en avgörande fråga.

På KTH pågår arbetet mot ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd för fullt. Genom att verkligen tänka igenom risker och möjligheter garanteras i möjligare mån goda resultat. Oro och oklarheter motverkar både engagemang och förmågan att blicka framåt samt kapaciteten till förändring. Därför är nyckelord och avgörande ingredienser i processen, som jag ser det, dialog och samverkan på alla nivåer – inte minst med centrala samverkansgruppen och skolornas motsvarigheter.

Den enskilde medarbetaren är experten på just sitt område. Det gör det extra viktigt att jobba aktivt för att hålla dialoger och diskussionerna levande och dela med sig av sin respektive vardag och verklighet.

Den utvecklingsprocess som verksamhetsstödet är inne i berör inte alla lika mycket och kanske inte heller vid samma tillfälle. Det gör det också extra viktigt att dela med sig av tankar och erfarenheter. Andan är såvitt jag kan se väldigt god, uppmuntrande och hjälpsam.

Det bådar gott för vårt fortsatta arbete – att jobba aktivt i samverkan är vägen fram för utvecklingen av såväl verksamhetsstöd som arbetsmiljön generellt.

Ett skyltfönster för verksamhetsstödet

Kärnan i ett friskt och fungerande verksamhetsstöd vid ett universitet är att rätt person med rätt kompetens gör rätt saker vid rätt tillfälle i syfte att stödja utbildning och forskning av hög kvalitet. Är det verkligen så enkelt, eller kanske snarare så svårt? Det ska jag återkommande diskutera och ventilera på denna plats.

Jag tror benhårt på dialog och kommunikation som vägen till förändring och utveckling. Det är ofta en framgångsfaktor när det gäller att få organisationer att röra på sig.

Helst skulle jag vilja gå runt och prata med alla på skolor, avdelningar och institutioner, men inser att det inte låter sig göras i vår stora organisation. Att blogga kan vara ett sätt att kommunicera men lika viktigt är då att du som läsare använder kommentarsfältet nedan för att det ska bli en dialog. Alla som vill kan komma med inspel, tankar och idéer och dessa tas tacksamt emot.

I bloggen kommer jag att spegla vad som händer inom verksamhetsstödet – alltid i nära samspel med utbildning och forskning. Bloggen blir något av ett skyltfönster för frågor som exempelvis inventeringen av verksamhetsstödet (som pågår just nu), den digitala arbetsmiljön eller förutsättningar för ett optimalt forskningsstöd. Men jag kommer inte bara att titta inåt utan även berätta om intressanta trender för verksamhetsstöd i vår omvärld och hur KTH står sig i den konkurrensen.

På återhörande!