Skip to main content

ML1209 Datorbaserade produktutvecklingsverktyg, grundkurs 7,5 hp

Kurs-PM VT 2021-1

Version 3 – 2021-02-23 11:49:46

Kursomgång

VT 2021-1 (Startdatum 2021-03-22, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Kurs-PM VT 2021-1

Presentation av kursen

Syftet med kursen är att ge studenten praktisk erfarenhet av det väsentliga med datorstöd inom konstruktion och teknik, allmänt benämnt CAD. Användningen av CAD i en produktlivscykel gör att du kan skapa, modellera, simulera och dokumentera nästan vilken typ av fysisk produkt som helst. Centralt för detta möjliggörande är implementeringen av solida modelleringstekniker i en samarbetsmiljö.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att ge studenten praktisk erfarenhet av de grundläggande förutsättningarna för datorstöd inom konstruktion och teknik. Användningen av datorstöd inom konstruktion och teknik kräver en grundläggande förståelse för de industriella standarderna som tillämpas vid teknisk ritning och inbäddad i den automatiska produktionen av detalj- och monteringsritningar, stycklistor och andra tekniska illustrationer. Ett centralt ideal som kommer att bli förtydligade för studenten är vikten av en solid-modell centrerad filosofi för produktdokumentation som används under hela produktens livscykel.

Lärandemål

Efter avslutad kurs med ett godkänt betyg skall studenten kunna:

 • Tolka och förklara information och data, exempelvis illustrationer av komponenter och sammanställningar som anges på tvådimensionella tekniska ritningar  
 • Skapa tvådimensionella tekniska ritningar genom att tillämpa relevanta ritningsstandarder och principer
 • Använda ett datorbaserat system för att skapa och ändra parametriska produktmodeller
 • Använda parametriska produktmodeller för att skapa, utvärdera och modifiera parametriska produktmodeller med mekanismer
 • Tillämpa ritningsautomation för att skapa dokumentation baserad på digitala solidmodeller och sammanställningar
 • Lagra och hantera datorfiler med hänsyn tillen produkts livscykel
 • Beskriva och tillämpa en modelleringsstrategi som skapar robusta produkt- och komponentmodeller
 • Tillämpa och beskriva effekten av en produkts livscykel i skapandet av produktdokumentation

Läraktiviteter

Kursen är utformad med följande aktiviteter:

 • CAD-föreläsningar (levereras av en konsult som specialiserat sig på CAD-verktyget som används i kursen) en gång i veckan (2 timmar) under de första fem veckorna av kursen för att beskriva grunderna för hur CAD-verktyget fungerar.
 • CAD-labborationer en gång i veckan (3 timmar) med tillgång till CAD-support för att svara på frågor om hur man bäst löser CAD-problem.
 • Projektföreläsningar (PROA) varannan vecka för att vägleda studentgrupper i genomförandet av ProjectBase-modellen som används i grundutbildningen vid KTH Södertälje.
 • Individuella övningar (CAD1) en gång i veckan för att förbereda studenten för den individuell examinationen. Dessa övningar kommer att levereras med CAD-verktyget genom Canvas och Möbius.
 • Individuell examinationen (DEXA) för att bestämma den färdighetsnivå som studenten förvärvat från sina studier under kursens termin.

Detaljplanering

Läraktivitet Innehåll Förberedelse
Kursstart och Projekt Föreläsning Sammanfattning av kursen och BP1 Läs KursPM på KTH.se och ProjektPM (Project Synopsis) i Canvas
CAD Föreläsning -1 Komponent modellering i OnShape Inloggning i OnShape
CAD LAB - 1 Stöd i komponent modellering och handledning Kurs updelad i två sektioner, a och b
CAD1.1 Inlämning  
PROA.1 Inlämning  
CAD Föreläsning - 2 PDM och att arbetar i projek i OnShape  
CAD LAB - 2 Stöd i komponent modelleirng och PDM och handledning Kurs updelad i två sektioner, a och b
CAD1.2 Inlämning  
Projekt Föreläsning Sammanfattning av projektets första och andra fas, BP3 Projekt beskrivning
CAD Föreläsning - 3 Detäljritningar i OnShape Läs kompendium i Canvas
CAD LAB - 3 Stöd i detäljritningsframtagning Kurs updelad i två sektioner, a och b
CAD1.3 Inlämning  
CAD Föreläsning - 4 Montage modellering i OnShape  
CAD LAB - 4 Stöd i montage modellering och handledning Kurs updelad i två sektioner, a och b
CAD1.4 Inlämning  
Projekt Föreläsning Sammanfattning av projektets redovisningskrav  
CAD Föreläsning - 5 Ritningsframtagning i OnShape  
CAD LAB - 5 Stöd i ritningsframtagande Kurs updelad i två sektioner, a och b
CAD1.5 Inlämning  
CAD LAB - 6 Stöd och handledning Kurs updelad i två sektioner, a och b

PROA.2 - Seminar

PROA.3 - Rapport

Projektredovisning och inlämning  
DEXA Individuell examination  


Schema VT-2021-415

Kursspråk

 • CAD programmet, OnShape, är skrivit på engelska.
 • Engelska är det primära språket som används under kursen. Alla studenter antagna till KTH har uppfyllt kraven för engelska B, vilket är tillräckligt för att hantera det engelska språket som används i denna kurs. Den litteratur som används för övningar om ämnen förknippade med CAD är skriven på engelska.
 • Svenska kan användas i konversation, presentationer och inlämningar. Uppgifter ska lämnas in på engelska eller svenska.
 • Google translate har använts på ett antal platser på Canvas för att konvertera det som skrivs på engelska. Kursansvarig lärare kan inte hållas ansvarig för den svenska språk som produceras av Google-översättaren.

Förbereda inför kursstart

Kurslitteratur

Kompendium publiceras i Canvas vid kursstart.

Ritteknik, Bo Lundqvist. ISBN: 9789147011230

Programvara

Tillgång till OnShape skall ordnas innan kurstart. Se till att du har skapat ditt konto genom att du har inloggat med ditt KTH-ID och lösen.

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • CAD1 - Individuella inlämningar, 3,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • DEXA - Examination i datorsal, 3,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Individuellt projekt, 1,5 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

(Avsnittet nedan ingår inte i kursplanen)

Om du omregistrerar dig till kursen får du inte använda underkända resultaten från ditt tidigare försök i kursen. Du måste slutföra alla nödvändiga uppgifter från CAD1 och PROA från detta genomförande av kursen.

Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier

Publicerade i Canvas.

Möjlighet till komplettering

 • Komplettering kommer att beaktas när den är motiverade av examinator i relation till ett lärandemål och / eller betygskriterier.
 • Tillägg som krävs för att genomföra ett uppdrag tillåts enligt examinatorns instruktioner.
 • Tillägg som begärs till ett uppdrag måste slutföras under den tidsperiod som beviljas av examinatorns anvisningar.
 • Om studenten inte fullföljer de obligatoriska tilläggsuppgifterna kommer betygsättning av uppgiften att vara underkänt.

Möjlighet till plussning

 • Förbättring av kursbetyget kan endast göras efter kursens slut och sedan först efter att betyg har rapporterats till LADOK.
 • Förbättrad betyg på kursen får endast göras efter samråd med examinator.
 • Uppdragstillägg kommer att beaktas när de motiveras av studenten i förhållande till ett lärandemål.
 • Kursuppgifter får inte användas för att förbättra kursbetyget.
 • Studenten måste utarbeta sin egen arbetsbeskrivning som tydligt identifierar hur de kommer att förbättra sina prestanda med avseende på ett givet lärandemål.
 • När uppgiften har godkänts av examinator för att börja av studenten måste den vara avslutad och skickas in för tentamen innan nästa kursperiod börjar.

Resultatrapportering

All bedömningsresultat som redovisas i Canvas skall betraktas som preliminär där den slutliga betyg i alla kursmoment skall visas i LADOK.

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Kommunikation i kursen

Kursansvarig

Lärare

Examinator

Fakta om kursomgång

Kursen ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Undervisningsspråk

Svenska

Kursomgång

VT 2021-1 (Startdatum 2021-03-22, Svenska)

Kontakter

Kommunikation i kursen

Använd Canvas i all kommunikation i kursen.

Kursansvarig

Lärare

Examinator