Skip to main content

SK1104 Klassisk fysik 7.5 credits

Kurs-PM HT 2022-50580...

Version 1 – 2022-09-07 15:14:41

Kursomgång

HT 2022-1 (Startdatum 2022-10-31, Svenska)
HT 2022-2 (Startdatum 2022-10-31, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kurs-PM HT 2022

Presentation av kursen

Vågrörelselära och elektromagnetism är två viktiga områden inom den klassiska fysiken med ett stort antal tillämpningar. I denna kurs får du lära dig att räkna på olika tillämpningar samt får även en inblick i hur mer avancerad matematik kan användas för att lösa tekniska problem

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2021

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Historiskt perspektiv på fysikaliska framsteg.
Grundläggande vågbegrepp, akustik, vågor i musikinstrument.
Interferens och stående vågor.
Grundläggande och tillämpad elektrostatik.
Grundläggande och tilllämpad magnetism och elektromagnetism.
Elektriska likströms- och växelströmskretsar. Trefas.
Elektromagnetiska vågor.
Geometrisk optik, kameran, projektorn, teleskopet och mikroskopet.
Interferens och diffraktion med elektromagnetiska vågor.
Polarisation.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 • lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält, mekaniska och elektromagnetiska vågor
 • bedöma lösningens rimlighet för verkliga situationer

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Young and Freedman: University Physics with Modern Physics (anvisningarna använder 15'e upplagan), ISBN 9781292314730 (finns t.ex. på Kårbokhandlen eller som e-bok på lib.kth.se). Andra/äldre upplagor fungerar också alldeles utmärkt, åtminstone från 11'e upplagan och framåt.

Exempelsamlingar och annat kursmaterial i kursen kan laddas ner från Canvas.

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEND - Digital examination, 1,5 hp, Betygsskala: P, F
 • TENE - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENV - Skriftlig tentamen, vågrörelselära, 3,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

TEND - Digital examination, 1,5 hp

Den kontinuerliga digital examinationen (TEND) sker via fyra quiz i Canvas (två under period 2 och två under period 3). Dessa quiz examinerar grundläggande förståelse i kursen samt lösning av enklare tekniska problem, vilket även utgör baskunskaper för kursmål 1 och kursmål 2. Momentet betygssätts med betyget P/F och samtliga fyra quiz måste vara godkända för att bli godkänd på momentet.

TENV - Skriftlig tentamen, vågrörelselära, 3,0 hp

TENE - Skriftlig tentamen, elektromagnetism, 3,0 hp

Vardera av de båda skriftliga tentorna (TENV och TENE) består av tre korta frågor (1p per fråga) där enbart korta svar krävs samt tre traditionella räkneuppgifter (4p per fråga). Svårighetsnivån på de tre räkneuppgifterna motsvarar betygsnivåerna E, C och A. Maximalt antal poäng per tentamen är således 15p och betyg på tentamen ges enligt följande tabell: 

Betyg A: 12 poäng

Betyg B: 10,5-11,5 poäng

Betyg C: 9-10 poäng

Betyg D: 8-8,5 poäng

Betyg E: 7-7,5 poäng

Betyg Fx: 6-6,5 poäng

Betyg F: Mindre än 6 poäng

Regler för slutbetyg

För studenter som har godkänt betyg på samtliga moment i kursen, kommer slutbetyg på hela kursen att beräknas på betygen från på de båda skriftliga tentorna enligt följande tabell:

Betyg

    1

Betyg

   2

Slut-betyg

 

Betyg

   1

Betyg

   2

Slut-betyg

 

Betyg

   1

Betyg

   2

Slut-betyg

A

A

A

 

B

B

B

 

C

D

D*

A

B

B*

 

B

C

C*

 

C

E

D

A

C

B

 

B

D

C

 

D

D

D

A

D

C*

 

B

E

D*

 

D

E

E*

A

E

C

 

C

C

C

 

E

E

E

* För studenter med dessa kombinationer av betyg, kommer slutbetyget att bli ett steg högre ifall studenten har erhållit minst två bonuspoäng. Bonuspoäng kan erhållas på följande sätt:

 • Inlämningsuppgifter som erbjuds under kursens gång (en i period 2 och en i period 3). Inlämningsuppgifterna rättas på samma sätt som räkneuppgifterna under tentamen och varje godkänd inlämningsuppgift ger en bonuspoäng.
 • En totalsumma av minst 31 poäng (av 32 möjliga) på TEND ger en bonuspoäng.
 • En totalpoäng på de båda tentorna TENV och TENE som är större än eller lika med två gånger minimipoängen för det högre slutbetyget ger en bonuspoäng.

Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier

För de olika betygen i kursen krävs att studenten visar upp följande förmågor:

Betyg A: Mycket god förståelse av kursens koncept samt förmåga att lösa både enklare och svårare tekniska problem inom hela ämnesområdet.

Betyg B: Uppfyller kriteriet för betyg C, men endast delvis för betyg A.

Betyg C: Mycket god förståelse av kursens koncept samt förmåga att lösa enklare tekniska problem inom hela ämnesområdet samt lösa svårare tekniska problem inom en begränsad del av ämnesområdet.

Betyg D: Uppfyller kriteriet för betyg E, men endast delvis för betyg C.

Betyg E: Mycket god förståelse av kursens koncept samt förmåga att lösa enklare tekniska problem inom hela ämnesområdet.

Möjlighet till komplettering

TEND: Möjlighet att komplettera icke godkända digitala examinationern kommer att öppnas den 15 mars, 2023.

TENE och TENV: Betyg FX kan kompletteras till betyg E via inlämningsuppgifter. Information utgår till berörda studenter.

Möjlighet till plussning

Omexamination på momenten TENV och TENE är tillåten.

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Lärare

Lärarassistenter

Examinator

Övriga kontakter

Fakta om kursomgång

Startdatum

2022-10-31

Kursomgång

 • HT 2022-50580
 • HT 2022-52082

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontakter

Kursansvarig

Lärare

Lärarassistenter

Examinator

Övriga kontakter