Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Södertörnsmodellen

Södertörnsmodellen - stadsutveckling i världsklass

Koordinator: Berit Balfors

Projektdeltagare: Projektdeltagare från KTH är Johan Högström, Svante Mandell, Sara Khoskhar, Peter Brokking, Sofia Eckersten och Ulla Mörtberg. Projektdeltagare från Södertörnskommunerna (Huddinge, Haninge, Botkyrka, Södertälje, Nynäshamn, Tyresö, Nykvarn och Salem), White Arkitekter, SGBC, WSP, Skanska, Ecoloop, Nordregio, SKL International och Södertörns högskola ingår också i projektet.

Nyckelord:

Projektperiod: 2014-2019

Finansiär: Vinnova

Projektbeskrivning

Södertörnsmodellen stadsutveckling i världsklass avser att möta samhällsutmaningen hållbara attraktiva städer genom att utveckla innovativa former för medborgarinflytande och aktörsövergripande samverkan för hållbar stadsutveckling i storstadsregionens kranskommuner. Södertörnsmodellen är ett integrerat koncept för att utveckla idéer, metoder och indikatorer för att hantera de komplexa behov som karaktäriserar den urbana miljön. Södertörnsmodellen avser att tillsammans med, och inte för, individen utveckla lösningar för hållbar tillväxt genom att skapa former för samverkan mellan offentliga och privata aktörer, och aktiv medverkan av medborgare. 10 olika testbäddar kopplas till kommunernas aktiviteter på Södertörn.

För varje testbädd finns en idégrupp med representanter från kommunen, byggbranschen, konsulter och forskare som har till uppgift att ta fram (i) innovativa lösningar för hållbar attraktiv stadsutveckling genom aktörsövergripande samverkan t.ex. genom breda paketlösningar bl.a. för markåtkomst och upphandling, eller andra sätt att skapa värden som motiverar investeringar (ii) utveckla, testa och utvärdera verktyg för ökat medborgarinflytande och (iii) identifiera och analysera metoder och indikatorer för hållbar stadsutveckling.

Södertörnsmodellen kombinerar erfarenheter från testbäddarna och förenar former för aktörsövergripande samverkan med metoder för ökat medborgarinflytande och verktyg för kunskapsbaserat beslutsstöd. Södertörnsmodellen är på sikt en ett affärsdrivande koncept för en differentierad kundbas. Internationellt får Sverige ett nytt exempel på stadsutveckling i världsklass, på hemmaplan utvecklas och stärks kompetens inom hållbar stadsutveckling.

Syfte

Södertörnsmodellen avser att möta samhällsutmaningen hållbara, attraktiva städer genom att utveckla innovativa former för medborgarinflytande och aktörsövergripande samverkan i storstadsregionens kranskommuner. Det här ska göras tillsammans med medborgarna, och utgå från deras behov och önskemål – en ny form av hållbar efterfrågan.

Samarbete

Södertörnsmodellen är ett samarbete mellan KTH, Södertörnskommunerna (Huddinge, Haninge, Botkyrka, Södertälje, Nynäshamn, Tyresö, Nykvarn och Salem), White Arkitekter AB, SGBC, WSP, Skanska, Ecoloop, Nordregio, SKL International och Södertörns högskola.

Länkar

Film om Södertörnsanalysen

Mer om Södertörnsanalysen

Södertörnsmodellens film om ekosystemtjänster

Projekthemsida: sodertornsmodellen.se

Publikationer

Dahlberg, J., Moritz, M., Brokking, P., Rosenqvist, M., Berggren, E., Engberg, T. Jönsson Strandberg, K. and Mörtberg, U. 2016. Södertörnsanalysen (The Sodertorn Analysis) . Visualizing Cities - an open platform for urban visualization projects. Habitat III, 15-22 October 2016 in Quijto, Equador.