Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Toward a more sustainable food system using public procurement

Tid: To 2023-06-15 kl 13.00

Plats: Bora Bora, Teknikringen 10B, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/67682564032

Språk: Engelska

Ämnesområde: Miljöstrategisk analys

Licentiand: Elvira Molin , Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, IVL Svenska Miljöinstitutet

Granskare: Universitetslektor Skoglund Wilhelm, Mittuniversitetet

Huvudhandledare: Professor Anna Björklund, Hållbarhet, utvärdering och styrning

Exportera till kalender

QC 20230530

Abstract

Cirka 30 % av de antropogena växthusgaserna härstammar från livsmedelssektorn. Produktion av livsmedel är den ledande orsaken till avskogning, förlorad biodiversitet, utfiskning och brist på färskvatten. Planetens resurser minskar i snabb takt med den ständigt växande populationen som kräver en resursintensiv kost så som mejeriprodukter och kött. Även om den globala produktionen av kalorier tillfredsställer befolkningen lider många människor av hungersnöd och ännu fler till antalet är överviktiga.

För att ett livsmedelsystem skall kunna räknas som hållbart får det inte ha en negativ effekt på någon av de tre dimensionerna av hållbarhet. Om vi skall hålla oss inom de planetära gränserna är det nödvändigt att minska miljöpåverkan från livsmedelsystemet avsevärt.

Det serveras dagligen tre miljoner måltider i offentlig sektor i Sverige. Offentlig upphandling har blivit uppmärksammat som ett kraftfullt verktyg med potential att bidra till ökad kvalitet och lärande om hållbarhet. Tidigare forskning har visat att användande av hållbarhetskriterier i upphandlingsdokumentet leder till mer hållbara upphandlingar. Upphandlingsmyndigheten i Sverige tillhandahåller ett kriteriebibliotek, med hållbarhetskriterier som kan ställas på olika nivåer. Det finns kriterier för de flesta vanligt köpta produkterna.

Genom en systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar och intervjuer med svenska aktörer inom offentlig livsmedeslupphandling, skapar jag i den här avhandlingen en bild av hur aktörer definierar en hållbar livsmedelsupphandling. Jag vill också undersöka hur de svenska aktörerna upplever sin egen förmåga att påverka upphandlingsprocessen, om de avvänder hållbarhetskriterier, samt vilka hinder och vilken potential de identifierar på vägen mot ett hållbart livsmedelssystem. Avhandlingen avser att öka kunskapen om och undersöka olika vägar mot ett mer hållbart livsmedelsystem genom offentlig upphandling.

Resultatet visar att både den studerade vetenskapliga litteraturen och de svenska aktörerna har en omfattande ansatts till och syn på hållbarhet och att det sker ett aktivt arbete inom alla hållbarhetsdimensionerna. Främst av allt är det ekologiskt märkta produkter och en ökad andel lokalproducerade varor som prioriteras i offentlig upphandling. Att arbeta med minskat matsvinn uppmärksammades av flera men det fanns få konkreta exempel på hur det integreras i upphandlingsarbetet. Trots den omfattande vetenskapliga litteraturen kring vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska miljöpåverkan från livsmedelsystemet fanns lite intresse bland aktörerna för att tex främja ändrade dieter i offentlig sektor. Generellt var de svenska aktörerna nöjda med Upphandlingsmyndighetens tjänster och kriteriebiblioteket. De flesta hade deltagit i referensgrupper och således granskat eller varit med och skrivit hållbarhetskriterierna. Detta antas bidra till deras acceptans och höga användningsgrad inom livsmedelssektorn.

Det finns redan idag många exempel på initiativ från beslutsfattare, upphandlande enheter och privata aktörer som leder marknaden mot ett mer hållbart vi Stockholm, Sverige 2023 livsmedelssystem. Det är dock avgörande att vidta åtgärder på flera nivåer samtidigt för att adressera omfattningen av de rådande hållbarhetsutmaningarna vi står inför. Den här avhandlingen bidrar med kunskap som kan vägleda framtida forskning och möjligen överbygga de skillnader som syns i prioriteringar, för att fullt ut utnyttja potentialen i hållbar offentlig upphandling.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-327315