2I1020 Examensarbete inom data- och systemvetenskap 30,0 hp

Master's Project in Computer and Systems Sciences

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Examensarbetet skall behandla ett intressant problem inom ämnesområdet. För att uppgiften skall godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar inom ämnesområdet att utreda. Arbetet skall bygga på vetenskaplig metodik och tyngdpunkten av arbetet bör omfatta moment av utredning och analys.
Implementeringsarbete kan ingå som del av arbetet men bör vara av underordnad
betydelse och främst syfta till att verifiera uppställda modeller och teorier samt vara en
tillämpning av vald metodik. Inga krav finns på att examensarbetet skall resultera i en
färdig produkt. Omfattningen skall vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört
minst fem kvalificerade arbetsmånader.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften, samt att söka
och läsa in vetenskaplig och annan litteratur som är relevant för examensarbetet vilket
redovisas i form av en förstudie. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid
en offentlig presentation.

Examensarbetet utförs normalt individuellt. Examensarbete kan också utföras i par med
annan student. Om examensarbetet utförs i par med annan student är det viktigt att, om
möjligt, varje individs bidrag tydligt kan särskiljas för att rättvis betygssättning skall
kunna ske.

Lärandemål *

Studenten ska:
- Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom
teknik/huvudområdet på ett givet problem
- Inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna
analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på
avancerad nivå inom teknik/huvudområdet
- Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga
resultat
- Kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt
ställda krav på struktur, formalia och språkhantering
- Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin
kompetens

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

G, D, U

Examination *

  • XUP1 - Förarbete, 7,5 hp, betygsskala: G, D, U
  • XUP2 - Genomförande, 15,0 hp, betygsskala: G, D, U
  • XUP3 - Revidering och försvar, 6,0 hp, betygsskala: G, D, U
  • XUP4 - Opposition och närvaro, 1,5 hp, betygsskala: G, D, U

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anders Västberg

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb 2I1020

Ges av

ICT/Informations- och kommunikationsteknik

Huvudområde *

Informationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.