6S4033 Konst, teknik, färg och form 7,5 hp

Art, Technique, Colour and Form

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: VT08.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Deltagarna skall utveckla ett tvärvetenskapligt perspektiv på konst och teknik, genom olika exempel och uppgifter som belyser teknikens behov av estetik och teknikens närvaro i konsten.Kursen skall bredda och utveckla deltagarnas kunskaper om olika konstnärliga uttryckssätt, tekniker och metoder för två- och tredimensionell gestaltning, såväl konventionella som nutida. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Frihandsteckning, kroki, stilleben, skulpturteknik, perspektiv och modelleringGrunder i modellarbete, färgens fysik, färg- och formlära, färgsymbolikMaterialkunskapÖvningar i visualiserings- och presentationsteknikAvslutande utställning

Kursupplägg

Kursen är baserad på estetiska övningar av tvärvetenskaplig karaktär. Teoriföreläsningar varvas med workshops och praktiska övningar

Behörighet

Litteratur

-ABSe  -Om Bildperception¿ Gunnar Berefelt, ISBN 91-40-04233-2, ISSN 0280-6061, 1992, Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, Liber bokförlag. (60 sidor)-Three-Dimensional Visual Analysis¿ Cheryl Akner-Koler, 2000, ISBN 91-87176-16-5. (60 sidor)-Vad är Färg¿  Pehr Sällström, text ur boken ¿Med Färg i blicken¿, ISBN 91-546-0359-5, 2001, Naturvetenskapliga forskningsrådets årsbok. (13 sidor) Kostnadsfri.Samt anvisningar till webplatser och/eller av föreläsaren utdelat material.

Examination

  • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: G, D, U
  • RED1 - Redovisning, 3,0, betygsskala: G, D, U

Ges av

KTH Syd

Kontaktperson

Anna Hultqvist

Examinator

Övrig information

Kursen ges på svenska.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2004.
Examinationsinformation gäller från och med VT2004.