Hoppa till huvudinnehållet

6S4033 Konst, teknik, färg och form 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan 6S4033 (HT 2004–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Frihandsteckning, kroki, stilleben, skulpturteknik, perspektiv och modelleringGrunder i modellarbete, färgens fysik, färg- och formlära, färgsymbolikMaterialkunskapÖvningar i visualiserings- och presentationsteknikAvslutande utställning

Lärandemål

Deltagarna skall utveckla ett tvärvetenskapligt perspektiv på konst och teknik, genom olika exempel och uppgifter som belyser teknikens behov av estetik och teknikens närvaro i konsten.Kursen skall bredda och utveckla deltagarnas kunskaper om olika konstnärliga uttryckssätt, tekniker och metoder för två- och tredimensionell gestaltning, såväl konventionella som nutida. 

Kursupplägg

Kursen är baserad på estetiska övningar av tvärvetenskaplig karaktär. Teoriföreläsningar varvas med workshops och praktiska övningar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

-ABSe  -Om Bildperception¿ Gunnar Berefelt, ISBN 91-40-04233-2, ISSN 0280-6061, 1992, Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, Liber bokförlag. (60 sidor)-Three-Dimensional Visual Analysis¿ Cheryl Akner-Koler, 2000, ISBN 91-87176-16-5. (60 sidor)-Vad är Färg¿  Pehr Sällström, text ur boken ¿Med Färg i blicken¿, ISBN 91-546-0359-5, 2001, Naturvetenskapliga forskningsrådets årsbok. (13 sidor) Kostnadsfri.Samt anvisningar till webplatser och/eller av föreläsaren utdelat material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

G, D, U

Examination

  • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: G, D, U
  • RED1 - Redovisning, 3,0 hp, betygsskala: G, D, U
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anna Hultqvist

Övrig information

Kursen ges på svenska.