Hoppa till huvudinnehållet

A31SFA Stadens form och teori 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan A31SFA (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen introducerar dels stadens form – dess grundläggande begrepp och element samt analytiska teorier och metoder för att beskriva och kritiskt diskutera dessa. Centrala begrepp och element som introduceras, diskuteras och testas i övningar är täthet, tillgänglighet, diversitet, landskap, plats och typologi. Centralt är att ge studenten en djupare förståelse av stadsform som den för arkitekten centrala materien i stadsbyggandet men inte minst hur denna samverkar med och påverkar andra grundläggande urbana fenomen som offentlighet, marknadsområden och ekosystem. Stadsrummets grundläggande betydelse för social hållbarhet genom exempelvis social integration, ekonomisk hållbarhet genom lokala marknader och ekologisk hållbarhet genom att upprätthålla och förstärka urbana ekologiska system presenteras i föreläsningar och litteratur och tillämpas i konkreta övningar.

Kursen introducerar dels olika traditioner inom urban teori i ett globalt perspektiv. Studenten introduceras till flera exempel som har olika utgångspunkter, förhållningssätt och metoder för att kunna kritisk reflektera och utvärdera konsekvenserna i relation till olika stadsbyggnadstraditioner. Kursen syftar till att utveckla en referensram av olika synsätt och strategier med relevans för samtida stadsbyggande. I kursen ingår grundläggande diskussioner kring maktteoretiska perspektiv och hur socioekonomiska förhållanden, och politiska system och praktiker påverkar arkitektens roll och stadsbyggandets praktik.

Kursen är indelad i 2 moment.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillägna sig en förståelse av staden som ett mångdisciplinärt kunskapsobjekt och visa prov på sin förmåga att reflektera över hur arkitektens synsätt, metoder och redskap bidrar till den samtida stadens form och teori
  • tillägna sig grundläggande kunskaper om rumsliga fenomen och urbana element samt visa prov på sin färdighet att observera, dokumentera och kritiskt analysera dessa som inslag i den byggda miljön.
  • tillägna sig grundläggande kunskaper om staden som ett komplex av sammansatta strukturer (rumsliga, materiella, sociala, juridiska, ekonomiska och politiska) samt visa prov på sin förmåga att reflektera över över detta förhållande ur ett hållbarhetsperspektiv
  • tillägna sig grundläggande kunskaper om den västerländska stadens historiska utveckling [med betoning på den moderna perioden fram till nutid] samt visa förmågan att förstå, värdera och diskutera de stadsbyggnadsideal som varit förhärskande i modern tid

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenten skall vara fullt godkänd i andra läsåret på arkitektutbildningens kurser och projekt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Moment 1, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • MOM2 - Moment 2, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Lärandemålen examineras genom redovisningar av process och resultat i vid kursstart specificerade inlämningsuppgifter. För betyg krävs godkända inlämningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

En reflektion kring det egna lärande ska också redovisas.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Catarina Gabrielsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A31SFA

Ges av

ABE/Arkitektur, Gru 1-2-3

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Catarina Gabrielsson