AE1104 Teknisk markvetenskap 7,5 hp

Geoscience Engineering

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall eleverna:

·         Kunna planera och genomföra markundersökningar vid t ex byggprojekt samt för andra markanvändningar

·         Kunna bedöma jord- och bergarters tekniska (fysikaliska, mekaniska, hydrauliska)egenskaper samt dess användning för t ex ballast (med fokus på svenska förhållanden)

·         Kunna beskriva och diskutera principerna och begränsningarna för olika metoder att bestämma jord- och bergarters tekniska egenskaper (fält-, laborativa och teoretiska metoder)

·         Kunna tillämpa och beskriva principerna för metoder att hantera rumslig variation i jord- och bergarters tekniska egenskaper

·         Kunna utföra beräkningar avseende vattenflöden och vattenbalans i de övre marklagren (omättad jord)

·         Kunna beräkna energitillgångar och energiflöden i mark.

Kursens huvudsakliga innehåll

Geokartering, riktningsbestämning av strukturella och texturella egenskaper, klassifikationsmetodik för jord och berg (teknisk resp jordmånsprocesser), analys av markmaterial (t ex kornstorleksanalys, LA-test, pF-analys), ekvationer för infiltration och vattenretention i omättad mark, ekvationer och beräkning av för temperatur, energiflöden och energitillgångar i mark, provtagningsstrategier och rumslig statistik.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet inkl. svenska B samt AI1137 Samhällsbyggnadsprocessen, SH1010 Fysik för den byggda miljön, AE1102 Geologi och geoteknik, AE1101 Naturresursteknik, AE1105 Miljö- och markkemi eller kurser med motsvarande innehåll.

Litteratur

Litteraturkompendium som tillhandahålls av institutionen vid kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningskurs, 3,5, betygsskala: P, F

TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 - Övningskurs, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (TEN1: 4hp) samt godkända övningar och exkursioner (ÖVN1; 3,5hp).

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Bo Olofsson <boolof@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.