Hoppa till huvudinnehållet

AE1106 Geovetenskap 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AE1106 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 Kursen omfattar föreläsningar,övningar, laboration samt en fältövning.

Kursen omfattar naturgivna förutsättningar för samhällsbyggande, landformer och bildningar som funktioner av recenta och tidigare geologiska processer, bildning, uppträdande samt fysikaliska och kemiska (mineralogiska) egenskaper hos markmaterial. Särskild vikt lägges vid berggrundens och jordlagrens strukturella uppbyggnad och förändringar i markegenskaper påkort och lång sikt. Kursen taräven upp grundläggande kunskaper om markens vattenhållande egenskaper, markvattnets rörelse under mättade och omättade förhållanden samt porvattentryck. Grundläggande kunskap om geologiska förhållanden i Sverige tas upp samt markmaterialets nyttiggörande. Särskilt betonas undersökningsmetodik samt färdigheter i tolkning och analys av geodata (kartor och diagram).Övningarna inom denna del omfattar grundläggande mineral-, jordarts- och bergartskännedom samt tolkning av geologiska data.

Vidare behandlar kursen samhällets tekniska infrastruktur, bland annat avseende vattenförsörjning och avlopp samt avfallshantering.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall teknologen

•kunna beskriva jordens uppbyggnad, form och sammansättning

•kunna redogöra för hur naturgivna förutsättningar såsom mark, vatten och ekosystem ligger till grund för samhällsbyggandet.

•kunna beskriva markens fysikaliska och kemiska egenskaper (inkl känna till markensmineralogiska sammansättning och klassificeringsgrunder för jord-och bergarter)

•förståtidigare och pågående geologiska och hydrogeologiska processer som inverkar pålandskapets utveckling och markens långsiktigt uthålliga användning.

•besitta kunskap om markens uppbyggnad och generella lagerföljder

•ha grundläggande kunskaper om olika jord- och bergmaterials egenskaper och användning

•ha grundläggande kunskaper om vattnets förekomst och strömning i marken

•känna till och generellt kunna tolka befintliga geologiska och hydrologiska data

•kunna redogöra för samhällets tekniska försörjningssystem såsom vatten, avlopp, avfall och energi.

Kursupplägg

Kursen läses i stora delar tillsammans med AL1302

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i matematik och fysik/kemi omfattande minst 20 hp. Rekommenderade förkunskapskrav motsvarande åk 1 och 2 för programmet Energi och Miljö.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

* Per-Gunnar Andreasson m fl 2006: Geobiosfären - en introduktion. Studentlitteratur. ISBN: 9789144036700

* Olofsson B. m fl 2011: Naturresursteknik för samhällsbyggare. Kompendium, KTH

* Övningsmaterial samt övrigt utdelat och digitalt tillgängligt studiematerial som anges vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig examination, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar och exkursion, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig examination (TEN1), 4.5 hp (A,B,C,D,E,Fx,F)

Godkända övningar och exkursion (ÖVN1), 1.5 hp (P,F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Zahra Kalantari

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE1106

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Katrin Grünfeld (katring@kth.se)