AF101X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Build Environment, First Cycle

Detta är examensarbete för att få kandidatexamen.

Vid examensarbetet ska studenten utveckla ett småhus och göra en egen fördjupning om ett ingenjörstekniskt problem inom byggområdet. Huset ska följa aktuella byggnormer i Sverige och presenteras med teknisk dokumentation.

Arbetet avslutas med en muntlig presentation och en skriven rapport. Under arbetets gång tar studenten del av ett program av organiserad handledning.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60322

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

VT20 CSAMH3 BBP för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60819

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Studenten ska:

- Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom huvudområdet på ett aktuellt problem inom det byggnadstekniska området

- Inom givna ramar, självständigt kunna analysera och diskutera frågeställningar och lösa större problem på grundnivå inom huvudområdet

- Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras tekniska och vetenskapliga resultat

- Kunna dokumentera och presentera sitt arbete muntligt och skriftligt med krav på struktur, formalia och språkhantering

- Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

Vid examensarbetet ska studenten producera dokumentation som beskriver ett småhus samt göra en egen fördjupning som relaterar till huset och som behandlar ett ingenjörstekniskt problem inom byggområdet.

Arbetet avslutas med en muntlig presentation och en skriven rapport. Under arbetets gång tar studenten del av ett program av organiserad handledning.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, organiserad handledning och en projektuppgift

Behörighet

För studerande på samhällsbyggnadsprogrammet krävs 120 hp och att ha tillgodogjort sig följande kurser:

AF1002 Hus och anläggningar

AE1102 Geoteknik och geologi

SG1801 Byggnadsmekanik grundkurs

AF1301 Byggnadsmaterial grundkurs

AF1402 Byggnadsfysik

För andra studerande krävs 120 hp och att ha examinerats på följande kurser eller motsvarande:

AF1002 Hus och anläggningar

AE1102 Geoteknik och geologi

SG1801 Byggnadsmekanik grundkurs

AF1301 Byggnadsmaterial grundkurs

AF1402 Byggnadsfysik

Litteratur

Färsk litteratur inom det byggtekniska området, inkluderande adekvata forskningsarbeten

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Projektarbete, presentation och aktivt deltagande i organiserad handledning

Krav för slutbetyg

Godkänd examensuppgift (15hp)

Ges av

ABE/Byggvetenskap gemensamt

Kontaktperson

Torun Widström (torun.widström@byv.kth.se)

Examinator

Folke Björk <folke.bjork@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.