AF1713 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp

Technical Work, Methods and Tools

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska få en introduktion till det byggtekniska området och en inblick i vad det innebär att arbeta som ingenjör. Studenten ska få en introduktion i ritningsläsning och CAD. Studenten ska delta i och aktivt medverka till att driva ett projekt.

Studenterna ska inom momentet projektarbete efter genomgången kurs kunna

 • aktivt delta i projektarbete och bidra till projektgruppens resultat
 • göra en förstudie för att kunna ställa upp realistiska mål
 • göra en tidplan för ett projekt, sätta den i relation till sin egen tidrapport och analysera utfallet
 • formulera bakgrund, problem, mål, avgränsningar och lösningsmetoder
 • ledigt och stringent uttrycka sig i skrift
 • söka information i vetenskapliga databaser
 • värdera källor
 • använda officepaketet för att skriva och presentera en rapport
 • presentera en teknisk rapport logiskt och lättfattligt på ett sätt som fångar åhörarnas intresse
 • leda möten och som projektledare leda gruppens arbete
 • skriva kallelse med dagordning och skriva protokoll
 • framställa projektstyrnings- och projektuppföljningsdokument.
 • redogöra för vikten av gemensamma regler i en grupp
 • redogöra för gruppdynamikens roll när en projektgrupp formerar sig

Studenterna ska inom momentet övningar efter genomgången kurs

 • känna till olika typer av ritningar i byggprocessen
 • känna till måttsättningsprinciper
 • känna till linjertypers betydelse
 • känna till innehållet i A-, K- och Markritningar
 • kunna göra en enkel mängdberäkning
 • känna till det geodetiska koordinatsystemet
 • kunna rita och redigera objekt i CAD modellmiljö
 • förstå skillnaden mellan relativa och absoluta koordinater
 • kunna skapa och hantera lager
 • kunna skriva text i byggstandardsmiljö
 • känna till variabler sammankopplade till redovisningsskala
 • kunna skapa och hantera block och symboler
 • kunna skraffera och förändra inställningar för ett objekt i 2D
 • kunna ta fram utsättningsdata från en CAD-ritning

Kursens huvudsakliga innehåll

Projektarbete

 • Projektmetodik samt genomförande av ett projekt
 • Datorövningar i Excel, Word och PowerPoint
 • Informationssökning
 • Gruppdynamik
 • Presentationsteknik
 • Föreläsningar inom det byggtekniska området
 • Studiebesök

Övningar

 • Ritningar i byggprocessen
 • Måttsättning, skalor
 • A-ritningar
 • K-ritningar
 • Mark-ritningar
 • Mängdberäkning
 • Gränssnitt och ritningsmiljö i CAD-program
 • Koordinatsystem, linjer, linjetyper och hantering av linjetyp i skala
 • Rit- och redigeringskommandon
 • Lager
 • Text och mått
 • Skraffering av tvådimensionella ytor
 • Block
 • Situationsplan i ett geodetiskt koordinatsystem
 • Situationsplanens användning vid utsättning

Behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till högskoleingenjörsutbildning alternativt grundläggande och särskild behörighet för programmet Byggproduktion

Litteratur

Andersson, Erling S; Schwencke, Eva: Projektarbete – en vägledning för studenter.

Björk, Cecilia; Reppen, Laila: Så byggdes staden.

Björk, Cecilia et al: Så byggdes husen 1880 – 2000.

För projektuppgiften erforderliga ritningar från Stockholms stadsbyggnadskontor

Referenslitteratur:

Sandin, Kenneth: Praktisk husbyggnadsteknik.

Annan lämplig litteratur till stöd för projektarbetet

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Per Roald, per.roald@byv.kth.se

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.