AF1715 Arkitektur, skissprocessen 7,5 hp

Architecture, the Sketch Process

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Arkitektur
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61275

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  25 - 30

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Gerhard Rehm <rehm@kth.se>

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha grundläggande kunskap och förståelse för den kreativa processen i arkitektens arbete, särskilt sambandet mellan gestaltning och detaljer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen utgår från skissprocessen fram till och med framtagandet av förslagshandlingar och lägger stor vikt vid samspelet mellan olika discipliner i projekteringsprocessen.

Exempel på kursmoment:

• Arkitekturens elementa

Exempel på begrepp som behandlas: Ändamål och plats. Rum och volym. Detalj och helhet. Skala och anpassning.

• Arkitekturens tillblivelse

Från behov till idé och förslag. Vilka processer finns bakom detta. Från en idé till detaljer om tekniskt genomförande. Hur fungerar det? Hur säkrar man slutresultatet på vägen?

• Skissuppgift, kroki- och teckningsövning

Kortare skiss- och övningsuppgifter med direkt genomgång. En längre gestaltningsuppgift med handledning samt en avslutande gemensam genomgång. Kroki- och formövningar.

•  Arkitekturens historia

Upplevelse av arkitektur. Litteratur och föreläsning. Arkitekturhistorisk översikt. Huvudströmningar i arkitekturen med betoning på nutida arkitektur.

•  Studieresa

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, övningsuppgifter, projektuppgifter, seminarier, litteraturstudier och studiebesök. Projektuppgifterna löses individuellt och i grupp.

Behörighet

Studerande i årskurs 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design

AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken
AF1730 Building Information Modeling 
HS1001 Konstruktion och design
eller motsvarande kurser

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

 • PRO2 - Projekt, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO3 - Projekt, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO4 - Projekt, 1,0, betygsskala: P, F

Projektuppgiften (PRO2; 2,5 hp) består av dels en skriftlig rapport (betygsskala A-F) och dels en muntlig redovisning på seminarium (betygsskala A-F).

Projektuppgiften (PRO3; 4,0 hp) är ett byggnadsprojekt med betoning på integration mellan gestaltning och byggnadsteknik.

Kursen avslutas med en avgiftsbelagd studieresa (PRO4; 1,0 hp).  Storleken på avgiften bestäms från år till år. Ej avgiftsbelagt alternativ till studieresan finns.

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs lägs betyg E på PRO2 och PRO3, godkänt betyg på PRO4 samt närvaro på kursens obligatoriska moment.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Zeev Bohbot (zeev.bohbot@byv.kth.se)

Examinator

Zeev Bohbot <zeev.bohbot@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kurskod: HS1025

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.