AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp

Technical Work, Methods and Tools

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska få en introduktion till det byggtekniska området och en inblick i vad det innebär att arbeta som ingenjör. Studenten ska få en introduktion i ritningsläsning och CAD. Studenten ska delta i och aktivt medverka till att driva ett projekt.

Studenterna ska efter genomgången kurs:

 • kunna förklara grundläggande begrepp i byggteknik och design för småhus samt ha förståelse för hur hus är uppbyggda från grund till tak.
 • kunna förklara grundläggande begrepp inom markarbeten, ytskikt, schakter och fyllning samt ha förståelse för betydelsen av anläggningsarbeten i samband med husbyggnad.
 • kunna förklara grundläggande delar i hur ett byggprojekt drivs från idé till färdig produkt, såsom myndighetskrav samt samhällets och branschens regler
 • kunna rita och redigera objekt i CAD modellmiljö
 • kunna förklara detaljer i olika ritningstyper i byggprocessen, såsom A- (Arkitekt), K- (Konstruktions), M- (Mark) och Installationsritningar.
 • Kunna aktivt deltaga i projektarbete kring husbyggnad och redovisa skriftligen i form av en teknisk rapport samt muntligen i form av en presentation.
 • Kritiskt bearbeta iakttagelser från studiebesök med koppling till lärandemålen.
 • Hållbart byggande

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande byggteknik och design för småhus
 • Grundläggande markarbeten, ytskikt, schakter och fyllning
 • Grundläggande delar i hur ett byggprojekt drivs från idé till färdig produkt, såsom myndighetskrav, samhällets och branschens regler
 • Projektmetodik samt genomförande av ett projekt
 • Presentationsteknik
 • Studiebesök
 • Ritningar i byggprocessen
 • Gränssnitt och ritningsmiljö i CAD-program

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion
Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Litteratur

Andersson, Erling S; Schwencke, Eva: Projektarbete–en vägledning för studenter.
Hemgren, Per; Wannfors, Henrik: Husets ABC, ICA Bokförlag.
Sandin, Kenneth: Praktisk husbyggnadsteknik.
Stensgård, Göran: Bygghandlingar 90, Skolupplaga.
Kompendier och annat material - meddelas vid kursstart.
För projektuppgiften erforderliga ritningar.

Referenslitteratur:
Björk, Cecilia; Reppen, Laila: Så byggdes staden.
Annan lämplig litteratur till stöd för projektarbetet.

Examination

 • PROA - Projekt, 2,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, CAD och ritningsläsning, 2,0, betygsskala: P, F
 • ÖVNB - Övningar, Officepaketet, 0,5, betygsskala: P, F

Kursen innehåller obligatoriska delmoment enligt information i kurs-PM

Krav för slutbetyg

Betyget på moment TENA styr slutbetyget.
För godkänt betyg på kursen krävs deltagande i samtliga obligatoriska moment, enligt information i kurs-PM.
Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Alicja Tykoka-Ström (alicja.tykocka-strom@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.