AF253X Examensarbete inom installations- och energisystem, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Building Services and Energy Systems, Second Cycle

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (15,0 hp), P2 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  51475

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap.

2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete.

5. visa förmåga att utveckla och utvärdera produkter, processer, system, metoder eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

6. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

7. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

8. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet ska utgöra en del av fördjupning inom huvudområde samhällsbyggnad på avancerad nivå för att uppfylla kraven för examen. Det innebär att examensarbetet i normalfallet ska genomföras inom installations- och energisystem.

Kursupplägg

Kursen utformas som ett begränsat forskningsprojekt.

Kursstrukturen kan innefatta bl.a. Litteraturstudier, problemformulering, insamling och sammanställning av data och analys.

Examensarbetet ska redovisas vid ett seminarium. Examensarbetet ska skrivas och presenteras på svenska eller engelska. Sammanfattning ska finnas på båda språken. Examensarbetsrapporten ska plagiatgranskas.

Behörighet

Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas.

Civilingenjörsexamen 300 hp:

Minst 240 högskolepoäng ska vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas.

Masterexamen 120 hp:

En huvuddel av studierna, minst 60 hp, varav 30 hp med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet ska vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas.

Det åligger examinator att tillse att studenten har den fördjupning som avses ovan samt att studenten avklarat huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas. Dispens kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig. Examensarbetet skall normalt utföras under utbildningens sista termin.

Litteratur

Relevant litteratur för att kunna genomföra examensarbetet.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: P, F

Examensarbetet ska normalt genomföras under utbildningens sista termin. För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av kursens lärandemål.

Krav för slutbetyg

Godkänd examenrapport som redovisats vid ett seminarium.

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Kontaktperson

Ivo Martinac <ivo.martinac@byv.kth.se>

Examinator

Ivo Martinac <im@kth.se>

Övrig information

gammal kod 1D1013 alt AF252X

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.