Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AG2417 Webb- och mobil-GIS 7,5 hp

Syftet med kursen är att lära eleverna grundläggande teorier och tekniker för spridning och bearbetning av geografisk information med hjälp av Internet och World Wide Web. Två specifika GIS-arkitekturer studeras: webbaserade och mobil. Det visas genom fallstudier, laborationer och projekt att dessa arkitekturer och relaterad teknik möjliggör 1) att skapa dynamiska webb-kartor och Internet-baserade geografisk analys, och 2) tillhandahållande av GIS-funktionalitet i fält genom mobila GIS-lösningar och i en kommersiell miljö i form av "Location-Based Services" (LBSes).
Efter kursen ska studenterna kunna utforma och implementera webb kartor, Internet-baserade geografisk analys och mobila GIS och LBS-lösningar.

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AG2417 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Föreläsningar: 20 timmar

Laborationer: 40 timmar

Kursinnehåll

- Grunder i datornätverk, Internet, WWW
- Klient/server beräkningar och distribuerade komponenter ram
- Öppen källkod och kommersiell (ESRI) Internet kartprogramvara
- Standarder för distribuerade GIS-tjänster
- Design och implementation av dynamiska kartor och geografisk analys via webben
- GPS och mobil-GIS koncepter
- Professionella GPS och mobila enheter
- ESRI Mobil-GIS-programvara
- Mobila lösningar för att fånga, lagra, uppdatera, analysera och visa geografisk information
Kursen består av föreläsningar, laborationer, projekt och studentpresentationer.

Lärandemål

Syftet med kursen är att lära eleverna grundläggande teorier och tekniker för spridning och bearbetning av geografisk information med hjälp av Internet och World Wide Web. Två specifika GIS-arkitekturer studeras: webbaserade och mobil. Det visas genom fallstudier, laborationer och projekt att dessa arkitekturer och relaterad teknik möjliggör 1) att skapa dynamiska webb-kartor och Internet-baserade geografisk analys, och 2) tillhandahållande av GIS-funktionalitet i fält genom mobila GIS-lösningar och i en kommersiell miljö i form av "Location-Based Services" (LBSes).
Efter kursen ska studenterna kunna utforma och implementera webb kartor, Internet-baserade geografisk analys och mobila GIS och LBS-lösningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik inklusive minst 3 hp inom vardera Programmering, Linjär algebra, Envariabelanalys samt Sannolikhetsteori och Statistik

Kunskaper motsvarande AG2425 Rumsliga databaser och minst en av följande kurser

-AG1323 GIS för samhällsbyggnad

-AG2412 Geovisualisation

-AG2414 Rumslig Analys

Samt Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

AG2411, GIS-arkitektur och algoritmer, 7.5 hp (eller motsvarande)
AG2412, Geovisualisation, 7.5c (eller motsvarande)
AG2425, Rumsliga databaser, 7.5c (eller motsvarande)

Kunskaper om progameringsspråk Java

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Networks, authored by Dr. Zhong-Ren Peng and Dr. Ming-Hsiang Tsou.  Published by Wiley. 2003.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

LAB1 - Laboration, 3.0 hp, betygsskala: P, F
PRO1 - Projekt, 4.5 credits, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Möjlighet till komplettering

Vid komplettering gäller inte bonus poäng som samlades vid tidigare kurstillfällen.

Möjlighet till plussning

Med uttrycklig e-postbegäran till och godkännande från examinator senast 1 månad före examen. Vid plussning gäller inte bonus poäng som samlades vid tidigare kurstillfällen.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gyözö Gidofalvi, Tel. 08-7907021, gyozo.gidofalvi@abe.kth.se