Hoppa till huvudinnehållet

AI1127 Fastighetsutvecklingens och fastighetsförmedlingens grunder 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50582

Rubriker med innehåll från kursplan AI1127 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till fastighetsutveckling och fastighetsförmedling och tar därmed upp ett antal viktiga aspekter relaterade till fastighetsmarknadens olika delar och förutsättningar.

Kursens mål är att studenten ska få en insikt i hur fastighetsförmedlare och fastighetsutvecklare arbetar i praktiken för att tillgodose säljares, kunders och myndigheters krav på objektivitet i sitt arbete. Kursen innefattar bland annat hur mäklarlagen, fastighetsbildningslagen och andra väsentliga lagar påverkar arbetet med att förädla fastigheter. Vidare kommer den finansiella sektorns stora påverkan på fastighetsmarknaden att analyseras.

Studenterna kommer även att erhålla praktiska erfarenheter av att insamla, bearbeta och analysera information på ett korrekt och begripligt vetenskapligt sätt, genom att färdigställa och presentera en kursuppsats inom området.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för förmedlingsprocessens och fastighetsutvecklingens olika delar och förutsättningar
 • Redogöra för fastighetsmarknadens utveckling och hållbarhet vad gäller funktion, finansiering och förvaltning
 • Redogöra för den finansiella sektorns historia, hållbarhet och utveckling, det finansiella systemets uppbyggnad och aktörer, samt den finansiella marknadens roll i samhällsbyggnadsprocessen
 • Redogöra för grunderna bakom investeringskalkyler samt redogöra for hur dessa relaterar till samhällsekonomiska kalkyler
 • Genomföra en övning i geodetisk mätteknik
 • Lokalisera, använda och värdera olika typer av informationskällor och beslutsunderlag
 •  Skriva och muntligen presentera en välstrukturerad och informativ uppsats

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Rickard Engström, rickard.engstrom@abe.kth.se