Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAI1178 Tillämpad matematik och statistik för ekonomer 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AI1178 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Enkel och multipel linjär regressionsanalys med tvärsnittsdata
 • Linjär algebra med ekonomiska tillämpningar
 • Flervariabelanalys tillämpat på ekonomiska modeller
 • Grundläggande statistisk analys av tidsseriedata

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studerande kunna:

 • Estimera linjära regressionsmodeller och utföra hypotesprövningar med hjälp av datorstöd
 • Tolka, analysera och presentera resultat som baseras på linjär regressionsanalys
 • Utföra matematiska verktyg för att analysera mikro- och makroekonomiska modeller
 • Lösa och analysera ekonomiska optimeringsproblem

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarade kurs SF1627 Matematik för ekonomer, och aktiv deltagande i AI1175 Grundläggande statistik för ekonomer

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Newbold, P.; Carlson, W; Thorne, B.: Statistics for Business and Economics, senaste versionen, Pearson Education: Harlow.
 • Föreläsningsmaterial och övningsmaterial, samt datamaterial från främst webbaserade datakällor.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I kursen ingår:

 • Föreläsningar
 • Övningar i lektionssalar och datorsal
 • Gruppuppgifter med obligatoriska Excelövningar (och eventuellt annan mjukvara som MATLAB)

Plussare: Redan godkända (A-E) tentamina kan inte skrivas igen.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända delmoment: TEN1, INL1

Betygsskala på helkurs: A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Näsman

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1178

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd