Hoppa till huvudinnehållet

AI1501 Plan-, bygg- och miljörätt 6,0 hp

Kursen ger kunskaper om det lagsystem som reglerar förändringar av markanvändningen, t ex vid bygg- och infrastrukturprojekt, samt kunskaper om regler för skydd av natur och bebyggd miljö.

Kursen innefattar studie av två konkreta byggprojekt, som under föreläsningar och övningar belyser viktiga frågor vid ändrad markanvändning. 

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AI1501 (HT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen anknyter till verkliga projekt där vi fokuserar på de lagrelaterade planprocesser, tillstånd och andra beslut som kan fordras.

Följande moment ingår i kursen:

Den svenska rättsordningen

I momentet beskrivs hur lagar kommer till och hur de tolkas genom förarbeten och rättsfall. Till detta hör en inlämningsuppgift med uppföljande diskussion där det gäller att utifrån rättsfall, lagtext och förarbeten tolka en specifik lagregel.

Husbyggnadsprojekt

I momentet beskrivs den lagstiftning som är relevant vid bostadsbyggnadsprojekt. Några viktiga frågor är detaljplaners möjliga innehåll, ansvar för och finansiering av gemensamma anläggningar, möjligheter att tvångsförvärva mark samt tillståndsfrågor.

Vägbyggnadsprojekt

I momentet beskrivs den lagstiftning som är relevant vid byggandet av en större väg. Några viktiga frågor är hur planeringsprocessen ser ut, hur rätten till marken tryggas och när tillstånd enligt miljöbalken kan krävas.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten efter fullgjord kurs ska kunna grunderna i det lagsystem som reglerar förändringar av markanvändning, t.ex. vid bygg- eller infrastrukturprojekt. Studenten ska därutöver kunna tolka och tillämpa lagsystemet i enklare fall och ha kunskap om lagsystemets påverkan på olika delar av samhällsbyggnad samt kunna tyda utgången av domslut.

Detta innebär konkret att efter fullgjord kurs kan studenten:

Beskriva uppbyggnaden av de lagsystem som reglerar och styr exploateringsprojekt rörande planering, tillstånds- samt genomförandefrågor vid husbyggnads- och infrastrukturprojekt

Tillämpa ovanstående lagregler på fall av olika typ genom att:

 • Identifiera vilka lagregler som påverkar en given situation
 • Förklara hur dessa lagregler påverkar situationen
 • Föreslå möjliga lösningar på problem med stöd av lagtexten
 • Med hjälp av förarbeten och rättsfall förklara hur en rättsregel ska tillämpas samt redovisa detta skriftligt och muntligt.

För högre betyg ska studenten dessutom kunna

Förklara relationen mellan olika lagar som styr exploateringsprojekt

Förklara innebörden av mer komplexa lagparagrafer

Tillämpa lagreglerna på mer komplicerade fall genom att:

 • Identifiera vilka lagregler som påverkar en given situation
 • Förklara hur dessa lagregler påverkar situationen
 • Föreslå möjliga lösningar på problem med stöd av lagtexten

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

AI1137 Samhällsbyggnadsprocessen eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås i samband med kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen
Godkänd inlämningsuppgift
Slutbetyget på kursen ges av resultat på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1501

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Eidar A Lindgren (eidar@kth.se)